Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 14

Yesu paɣzɩ wɛnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa

Yesu paɣzɩ wɛnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa

YOHANƐƐSƖ 1:29-51

  • YESU TƆMKPƐLƖKƖYAA KAJALAƔ ÑƖMA WOBI Ɛ-CƆLƆ

Yesu labɩ kɩyakɩŋ 40 kañɩmbusuu taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɩsɩ Yohanɛɛsɩ weyi ɛɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, ɛ-cɔlɔ se pʋcɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖɛɛ Galilee. Yesu ñɔtɩnɩ Yohanɛɛsɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ wɩlɩ-ɩ niye nɛ eheyi ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ se: “‘Ɛsɔ Heɣa yɔ, [ŋga] kahɩzɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kɩwɛɛkɩm.’ Ɛ-tɔm maaheyaa se: ‘Ma-wayɩ lɛ, nɔɔyʋ kɔŋ, ɛɛɖɔm ɛɖɛɛ mɛ-ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛyɩ-m wɛʋ.’” (Yohanɛɛsɩ 1:29, 30) Yohanɛɛsɩ kɩlɩ Yesu nɛ fenasɩ pazɩ, ɛlɛ ɛnawa se Yesu kaawɛɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ-ɩ, ɛɛkɛ fezuu ɛsɔdaa.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaakɔm se Yohanɛɛsɩ ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, Yohanɛɛsɩ taatɩɩtɩlɩtɩ kpayɩ kpayɩ se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya. Pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Nɛ ma yɔ, mantaasɩmɩ-ɩ, ɛlɛ mɔnkɔm [mamɩyɩsɩɣ] ɛyaa lɩm se Izrayɛɛlɩ eɖiɣzini-i.”​—Yohanɛɛsɩ 1:31.

Yohanɛɛsɩ wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkɛdɩ mba pewelisaɣni-i yɔ, mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛmɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ; ɛtɔm se: “Mana fezuu tibi ehooye tɩyɛ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ kɩcaɣ ɛ-yɔɔ. Nɛ ma yɔ, mantaasɩmɩ-ɩ, ɛlɛ weyi etiyi-m se [mamɩyɩsɩ] ɛyaa lɩm yɔ, eeheyi-m se: ‘Weyi ɛ-yɔɔ ŋnaɣ fezuu tiki nɛ kɩcaɣ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ ɛyaa [mɩyɩsʋʋ] lɩm fezuu kiɖeɖeu taa. Ɛɛɛ, manawa nɛ mentisiɣ se ɛnʋ lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.’”​—Yohanɛɛsɩ 1:32-34.

Nɛ tɛʋ fema lɛ, Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ kaawɛ ɛ-cɔlɔ lɛ, Yesu ñɔtɩnɩ-ɩ. Yohanɛɛsɩ na Yesu lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛsɔ Heɣa lɛ.” (Yohanɛɛsɩ 1:36) Peeɖe Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa-naalɛ patɩŋ Yesu wayɩ. Payaɣ pa-taa kʋɖʋm se Andree. Payaɣ lɛlʋ se Yohanɛɛsɩ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛnʋ manɩ tɔm tʋnɛ. Yohanɛɛsɩ ɛnʋ ɛ-ɖɛdʋ lɛ Yesu. Payaɣ e-ɖoo se Saloomee. Ɛkɛ Maarɩɩ hɔʋ taa tʋ nɛ payaɣ ɛ-walʋ se Zebedee.

Yesu kisaa nɛ ɛna Andree nɛ Yohanɛɛsɩ ɛ-wayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩsɔɔlɩ we?”

Peeɖe paba pɔzɩ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, le ŋcakɩ?”

Nɛ Yesu cosi-wɛ se: “Ɩkɔɔ nɛ ɩna.”—Yohanɛɛsɩ 1:37-39.

Lɛɛlɛɛyɔ pɩmabɩ ɛzɩ ɖanaɣ ñɩɣtʋ naanza mbʋ yɔ. Andree nɛ Yohanɛɛsɩ pacaɣ Yesu cɔlɔ mbʋ nɛ ɖoo kɔɔ ayu. Andree taa kaawɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ ɛkɔm nɛ ɛna ɛ-ɖalʋ Siimɔɔ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ yɔ lɛ, eheyi-i se: “Ðɩna Krɩstʋ.” (Yohanɛɛsɩ 1:41) Andree woni Pɩyɛɛrɩ Yesu cɔlɔ. Mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ kɔm nɛ ɛna ɛ-ɖalʋ Yakubu nɛ ewoni-i Yesu cɔlɔ; ɛlɛ Yohanɛɛsɩ kɛdaɣ tɔm tʋnɛ lɛ, ɛtɩyɔɔdɩ ɛzɩma ewoni ɛ-ɖalʋ Yesu cɔlɔ yɔ, pɩ-tɔm.

Tɛʋ fema lɛ, Yesu na Filiipu weyi ɛlɩnɩ Bɛtsayɩda yɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩñɔtɩnɩ Galilee Teŋgu kidiiliŋ ŋgʋ kɩwɛnɩ hayo kiŋ yɔ nɛ peeɖe ɖɔɖɔ Andree nɛ Pɩyɛɛrɩ palɩnaa. Yesu heyi Filiipu se: “Tɩŋɩ-m.”​—Yohanɛɛsɩ 1:43.

 Pʋwayɩ lɛ, Filiipu ñana Nataanayɛɛlɩ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Bartelemii yɔ, nɛ eheyi se: “Weyi Moyizi paɣtʋ nɛ nayaa pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ, ɖɩna-ɩ, ɛnʋ lɛ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, Yosɛɛfʋ pɩyalʋ.” Nataanayɛɛlɩ pɩtaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, pʋyɔɔ ecosi Filiipu se: “Ɛzɩ pʋyʋ kɩbanʋ pɩzɩɣ ɛlɩɩnɩ Nazarɛɛtɩ yaa we?”

Peeɖe Filiipu heyi-i se: “Kɔɔ nɛ ŋna.” Yesu na Nataanayɛɛlɩ ɛwɛɛ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ lɛ, ɛtɔ se: “Izrayɛɛlɩ pɩɣa siŋŋ kɔyɔ, ŋga ka-taa fɛyɩ nabʋlɛ yɔ.”

Peeɖe Nataanayɛɛlɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɩmɩ-m le?”

Nɛ Yesu cosi-i se: “Pʋcɔ nɛ Filiipu yaɣ-ŋ hiyuu tɛɛ lɛ, mana-ŋ!”

Pɩla Nataanayɛɛlɩ piti nɛ ɛpɩsɩna se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ, Izrayɛɛlɩ wiyaʋ.”

Pʋyɔɔ Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Mɔntɔm se mana-ŋ hiyuu tɛɛ yɔɔ ŋtisiɣ! Ŋkaɣ naʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ.” Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: Ɩkaɣ naʋ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa tiki nɛ pakpaɣ Ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 1:45-51.

Pitileɖi lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama panɛ, pakʋyɩ Yɔɔrdaŋ fɛɛʋ taa nɛ pɔɖɔŋ nʋmɔʋ nɛ powokini Galilee egeetiye taa.