Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 66

Ɛtalɩ kizinzikiŋ kazandʋ taa Yerusalɛm

Ɛtalɩ kizinzikiŋ kazandʋ taa Yerusalɛm

YOHANƐƐSƖ 7:11-32

  • YESU WƖLƖ TƆM TEMPLO TAA

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ɛyaa sakɩyɛ sɩmɩ-ɩ. Yuda mba kudokiŋ sakɩyɛ na e-piti lakasɩ nɛ pɔyɔɔdʋʋ sɩ-tɔm paa le. Kizinzikiŋ kazandʋ talaa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ ɖaŋ kpam se paa pɩɩla ɛzɩma, ɛkaɣ kɔm Yerusalɛm.

Lɩmaɣza wena ɛyaa kaawɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ, aɖɔ sakɩyɛ. Nabɛyɛ tɔŋ se “ɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ.” Lalaa ñɔtɔŋ se: “Aayɩ, epeɣziɣ ɛyaa kipeɣzu.” (Yohanɛɛsɩ 7:12) Ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pemidiɣ tɔm ndʋ alɩwaatʋ ndʋ kazandʋ paɣzaɣ yɔ. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ fɛyɩnɩ abalɩtʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ kaɣlaa se Yesu kɛ ɛyʋ kɩbanʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, peseɣaɣ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sɔɔndʋ.

Kazandʋ kɔm tɩtayɩ hɛkʋ lɛ, Yesu wolo templo taa. Yesu tɔm wɩlʋʋ kaakɛdɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛ niye pɩdɩɩfɛyɩ. Etaawolo Yuda mba sukuli nakʋyʋ, pʋyɔɔ pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: “Ɛlabɩ ɛzɩma nɛ ɛtɩlɩ takayaɣ, ɛnʋ weyi ɛtɩkpɛlɩkɩ takayaɣ kalʋʋ yɔ?”​—Yohanɛɛsɩ 7:15.

Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Mɔn-tɔm tɩlɩɩnɩ mɔn-cɔlɔ, tɩlɩnɩ weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ na; Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ labʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ kɔyɔ, ɛnaɣ se mɔn-tɔm lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na, yaa ma-maɣmaɣ mɔyɔɔdʋʋna.” (Yohanɛɛsɩ 7:16, 17) Yesu wɩlaɣ tɔm ndʋ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ. Ye mbʋ, Ɛsɔ hɩɖɛ ɛɛsɔɔlaa se ɖɩsɛɛ, pɩtɩkɛ ɛ-ñɩnɖɛ.

Nɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Moyizi cɛlɩ-mɩ paɣtʋ suwe? Pɩtɛ lɛ, mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩñɩnɩɣ se ɩkʋ-m?” Mba paalɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ tɩtɩlɩ se Yuda mba caɣ se pakʋ Yesu. Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana tɔm wɩlɩyʋ kɩbanʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ? Ɛzɩma patɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ, pamaɣzɩ se paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, nabʋyʋ cɛyɩɣnɩ Yesu, pʋyɔɔ pocosi-i se: “Eleeu nɔɔyʋ sʋ-ŋ, añɩnɩɣ se ɛkʋ-ŋ?”​—Yohanɛɛsɩ 7:19, 20.

Toovenim lɛ, pɩlakɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa caɣaɣ se pakʋ Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwa abalʋ nɔɔyʋ kʋdɔŋ Sabaatɩ wiye. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu caɣ se ɛwɩlɩ se pa-lɩmaɣza tɩtʋʋzɩ. Ɛtɔzɩ-wɛ se Moyizi paɣtʋ taa, ye palʋlɩ abalɩbɩɣa yɔ, pɩwɛɛ se kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye lɛ, pɛpɛlɩ-kɛ paa pɩtʋʋzɩnɩ Sabaatɩ wiye yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ye pɛpɛlɩɣ ɛyʋ Sabaatɩ wiye se pala Moyizi paɣtʋ yɔɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ mɩ-hɔyɛ taa wɩɣnɩ-m se pɩ-yɔɔ malaba nɛ ɛyʋ yɔɔ cɛ Sabaatɩ wiye? Ɩtaahʋʋ tɔm ɛsɩmɩyɛ yɔɔ, ɩhʋʋ-tʋ siɣsiɣ.”​—Yohanɛɛsɩ 7:23, 24.

Yerusalɛm tɛtʋ taa ñɩma ñaasɩm mbʋ se Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ñɩnaɣ se pakʋ Yesu. Pʋyɔɔ pɔyɔɔdaa se: “Pɩtɩkɛ weyi pacaɣ pakʋ-ɩ lɛ lɛ? Ɩna ɛyɔɔdʋʋ ɛyaa taa kaɣlaa nɛ paatɔŋɩ-ɩ se pʋyʋ. Ɛzɩ ñʋndɩnaa na siŋŋ se ɛkɛ Krɩstʋ?” Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ɛyaa taatisiɣ se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ? Pɔyɔɔdaɣ se: “Ðɩsɩm ɛ-ɖɩlɩyɛ, Krɩstʋ kɔŋ lɛ, paasɩŋ ɖenɖe ɛlɩɣna yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 7:25-27.

Yesu cosi-wɛ templo taa peeɖe kpaagbaa nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛɛɛ, ɩsɩmɩ-m nɛ ɩsɩm man-ɖɩlɩyɛ, ɛlɛ mantɩkɔɔ nɛ man-tɩ, ɛlɛ tʋtʋyɛ tʋ siŋŋ tiyini-m, weyi etiyi-m yɔ, mɩ yɔ ɩɩsɩŋɩ-ɩ. Ma, mansɩmɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ malɩnɩ [ɛ-cɔlɔ], nɛ etiyi-m.” (Yohanɛɛsɩ 7:28, 29) Ɛzɩma Yesu cosi-wɛ tɔm ndʋ kpayɩ yɔ, pɩcɛyɩ-wɛ nɛ pañɩnɩɣ se pakpa-ɩ nɛ paɖʋ salaka yaa pakʋ-ɩ. Ɛlɛ patɩpɩzɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu sɩm alɩwaatʋ tɩtalɩta.

Ɛlɛ, ɛyaa sakɩyɛ tisi Yesu yɔɔ. Ɛɖɔm lɩm yɔɔ, ɛhɛzɩ helim sɔsɔm, ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ kpakpasɩ pazɩ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ, ɛwaa kʋdɔndɩnaa, ɛkʋsɩ kaakalasɩ, ekuli yʋlʋmaa ɛza, ɛwaa canasɩ nɛ halɩ efezi  sɩɖaa. Ye mbʋ, paawɛnɩ toovenim se pɔpɔzɩ se: “Krɩstʋ kɔŋ lɛ, ɛkaɣ kawɩlɩsɩ wɩlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ?”​—Yohanɛɛsɩ 7:31.

Farɩsɩ ñɩma nɩ tɔm ndʋ samaɣ yɔɔdaɣ yɔ lɛ, pa nɛ cɔjɔnaa petiyi sɔɔjanaa se powolo pakpa Yesu.