Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 133

Pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ nɛ powoni pepi

Pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ nɛ powoni pepi

MAATIYEE 27:57–28:2 MAARKƖ 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 YOHANƐƐSƖ 19:31–20:1

  • PETISI YESU TOMNAƔ NƐ ÐAƲ YƆƆ

  • PƆÑƆƆZƖ YESU TOMNAƔ NƐ POWONI PEPI

  • HALAA NABƐYƐ NA PƖLAƲ KPƐÐƐ

Pɩkazɩ pazɩ se Kemeɣa, Nisaŋ kɩyakʋ 14 ñɩŋgʋ wɩsɩ ɛɖʋ. Wɩsɩ ɖʋʋ lɛ, Nisaŋ 15 ŋgʋ kɩyakʋ paɣzɩɣ. Yesu tɛm sɩbʋ, ɛlɛ mɩlaa naalɛ mba paakam ɛ-cɔlɔ yɔ, patɩsɩbɩta. Paɣtʋ taa lɛ, ye pakam nɔɔyʋ ɖaʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩfɛyɩ se ‘e-tomnaɣ esusi mbʋ tɩʋ yɔɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se pepimi-i kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye.’—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 21:22, 23.

Pɩtasɩ lɛ, Kemeɣa ɖanaɣ yɔɔ ɛyaa paɣzɩɣ labʋ Sabaatɩ tɔɔnaɣ nɛ palakɩ ɖɔɖɔ tʋma wena paapɩzɩɣ paɖaŋ se Sabaatɩ ɛɖɛɛ nɛ pʋcɔ palabɩ-yɛ yɔ. Pɩkazɩ pazɩ se wɩsɩ ɛɖʋ nɛ papaɣzɩ Sabaatɩ “sɔsɔʋ.” (Yohanɛɛsɩ 19:31) Pɩkɛɣnɩ Sabaatɩ sɔsɔʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Nisaŋ 15 ñɩŋgʋ wiye, papaɣzɩɣ kpɔnʋ kɩtɩñɩŋʋʋ kazandʋ ndʋ palakɩ avema lʋbɛ yɔ. Nɛ Paɣtʋ taa lɛ, kazandʋ ndʋ ti-evemiye kajalaɣ ñɩnɖɛ kɛ Sabaatɩ. (Levitiki 23:5, 6) Pɩnaɣ ŋga ka-taa lɛ, kazandʋ ndʋ tɩ-kajalaɣ evemiye kɛnɩ ɖɔɖɔ kpɩtaʋ taa Sabaatɩ evemiye.

Pʋyɔɔ Yuda mba pɔzɩ Pilaatɩ se eyele nɛ Yesu nɛ mɩlaa mba paakam ɛ-cɔlɔ yɔ, pasɩ lɔŋ. Ɛzɩma pakaɣ labʋ se pasɩ lɔŋ? Pɩpɔzʋʋ se pɛpɛlɩ pa-nɩŋgbanzɩ. Ye pɛpɛlɩ pa-nɩŋgbanzɩ yɔ, paatasɩɣ wɛnʋʋ ɖoŋ se pɔhɔ pa-tɩ nɛ pefezi. Sɔɔjanaa wolo nɛ pɛpɛlɩ mɩlaa mba pa-naalɛ pa-nɩŋgbanzɩ. Ɛlɛ patɩpɛlɩ Yesu nɩŋgbanzɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔcɔnaa lɛ, ɛtɛm sɩbʋ. Piyeba nɛ tɔm  ndʋ tɩwɛ Keɣa 33:21 taa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa. Pama peeɖe se: “Ɛɖaŋɩɣ ɛ-mɔɔ ana a-tɩŋa a-yɔɔ, nɛ paa kʋɖʋmɖɩyɛ ɛɛyɔkʋʋ.”

Pɩsa nɛ sɔɔja na se Yesu sɩbɩ toovenim lɛ, ɛkpaɣ kɩgbɛzɛŋ nɛ ɛsɔ ɛ-hʋyʋʋ tɛɛ nɛ “calɩm nɛ lɩm pekpe.” (Yohanɛɛsɩ 19:34) Piyeba ɖɔɖɔ nɛ natʋ tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa: “Pakaɣ wiu weyi pɔsɔbɩ-ɩ kɩgbɛzɛŋ yɔ.”—Zekariya 12:10.

Ariimatee tɛtʋ taa “ñɩm tʋ” weyi payaɣ se Yosɛɛfʋ yɔ, ɛɛwɛ peeɖe alɩwaatʋ ndʋ pakʋwaɣ Yesu yɔ. Ɛkɛ Sahedrɛɛ taa tʋ weyi ɛ-yɔɔ wɛ ñamtʋ siŋŋ yɔ. (Maatiyee 27:57) Pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Masɩ taa se “ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ” weyi “ɛtaɣaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ liu” yɔ. Toovenim lɛ, ɛɛkɛ “Yesu tɔmmʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ, nɛ eseɣ Yuda ñɩma sɔɔndʋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛtɩtɩnɩ Sahedrɛɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kɩkʋwaɣ Yesu tɔm yɔ. (Luka 23:50; Maarkɩ 15:43; Yohanɛɛsɩ 19:38) Yosɛɛfʋ ɛnʋ ɛlabɩ abalɩtʋ nɛ ewolo ɛpɔzɩ Pilaatɩ se pɛcɛlɩ-ɩ Yesu tomnaɣ. Pilaatɩ pɔzɩ sɔɔja se ɛna se Yesu tɛm sɩbʋ na. Sɔɔja cosaa se Yesu tɛm sɩbʋ lɛ, Pilaatɩ yele nɛ pɛcɛlɩ e-tomnaɣ Yosɛɛfʋ.

Yosɛɛfʋ ya akalala kɩfalʋʋ, nɛ ewolo etisi Yesu tomnaɣ nɛ ɖaʋ yɔɔ. Ɛhɔkɩ Yesu tomnaɣ akalala taa nɛ pɔñɔɔzɩ-kɛ se powoni pepi. Niikodɛm, “weyi ɛkaɖa [yaa ɛɛcalɩ] Yesu cɔlɔ wobu ɖoo taa yɔ,” ɛkɔm ɛsɩna ɖɔɖɔ nɛ pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 19:39) Esidi sɔzɩŋ num mbʋ payaɣ se alowɛɛ nɛ miiri yɔ nɛ ɛkɔna. Pɩɩkɛ num mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ, nɛ pɩmaɣnɩ ɛzɩ kilonaa 33 mbʋ yɔ. Pɔhɔkɩ Yesu tomnaɣ pɩsaŋ hɔɔlasɩ nzɩ sɩ-taa wɛ sɔzɩŋ num yɔ, ɛzɩ Yuda ñɩma ñɔɔzʋʋ sɩɖaa yɔ.

Yosɛɛfʋ kaawɛnɩ pɩlaʋ ŋgʋ pohuyi-kʋ kaaʋ taa yɔ, pɩ-cɔlɔ peeɖe. Wiɖiyi petipimti ɛyʋ kɩ-taa. Pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-taa powoni Yesu nɛ pepi. Pʋwayɩ lɛ, pakpaɣ pɩyɛ sɔsɔyɛ nɛ posulini kɩ-nɔɔ. Palabɩ lɔŋ lɔŋ se pepimi-i nɛ pʋcɔ Sabaatɩ paɣzɩ. Maarɩɩ Magdala tʋ nɛ Maarɩɩ weyi ɛkɛ Yakubu Cikpelu ɖoo yɔ, paaɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ. Pɛtɛm Yesu pim lɛ, halaa mba pese lɛɛ lɛɛ nɛ papɩsɩ ɖɩsɩ se “pɔñɔɔzɩ sɔzɩŋ num” nɛ Sabaatɩ tɛŋ lɛ, patasɩ Yesu tomnaɣ taʋ.—Luka 23:56.

Tɛʋ fema Sabaatɩ wiye lɛ, cɔjɔnaa nɛ Farɩsɩ ñɩma powolo Pilaatɩ cɔlɔ nɛ peheyi-i se: “Ðajaa, ɖɩtɔzʋʋ se cojou ŋgʋ yɔ [yaa peɣziyu ɛnʋ], kɩɩwɛnɩ kɩ-ɛza lɛ, kɩtɔm se: ‘Kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, mankaɣ fem.’ Mbʋ lɛ, tiyi nɛ paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ, nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tozo wiye nɛ ɛ-tɔmmʋyaa itaawolo pamɩlɩ-ɩ nɛ pepeli ɛyaa samaɣ se: Efema. Ðɩnɛ ɛlɛ pɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ pɩkɩlɩ ɛzɩ ɖooo kajalaɣ yɔ.” Pilaatɩ cosi-wɛ se: “Sɔɔjanaa kɔyɔ, ɩkpaɣ-wɛ nɛ powolo paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ ɛzɩ ɩsɔɔlʋʋ yɔ!”—Maatiyee 27:63-65.

Tɛʋ fema kujuka tanaŋ tɛɛ lɛ, Maarɩɩ Magdala tʋ nɛ Yakubu ɖoo Maarɩɩ nɛ halaa lalaa pakpaɣ sɔzɩŋ num mbʋ nɛ pɛɖɛɛ pɩlaʋ yɔɔ se pataa-pʋ Yesu tomnaɣ. Pɔpɔzʋʋ ɖama se: “Akuluu-ɖʋ pusulaɣ pɩlaʋ nɔɔ yɔɔ?” (Maarkɩ 16:3) Ɛlɛ tɛtʋ ñamsɩ alɩwaatʋ ndʋ. Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu woba ekuli pɩyɛ nɖɩ paasuli pɩlaʋ nɔɔ yɔ. Mba paasɩwa ɖɔɖɔ se paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ yɔ, paba sewa nɛ pɩsaɣ pɩlaʋ kpɛɖɛ.