Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 57

Yesu wa halɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ tandam nɔɔyʋ

Yesu wa halɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ tandam nɔɔyʋ

MAATIYEE 15:21-31 MAARKƖ 7:24-37

  • YESU WA KANAŊ HALƲ NƆƆYƲ PƐLƐ

  • ƐWA ABALƲ WEYI ƐKƐ TANDAM NƐ KAAYƆƆDAƔ YƆ

Yesu kuli Farɩsɩ ñɩma sɔnzɩ nzɩ sɩtɩtʋʋzɩ yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛnɩ Kanaŋ ajɛɛ wena payaɣ se Tiiri nɛ Sidɔɔ yɔ, a-taa. Ajɛɛ ana aposini ɖenɖe pɛwɛɛ yɔ nɛ kilomɛtawaa sakɩyɛ nɛ hayo kiŋ.

Yesu ñɩnɩ ɖɩɣa nakɛyɛ nɛ ɛcaɣ ka-taa, ɛlɛ ɛtɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩna se ɛwɛ peeɖe. Ɛlɛ ɛtɩpɩzɩ nɛ ɛmɛlɩ. Halʋ Hela tʋ nɔɔyʋ weyi ɛ-tɛ kaawɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, ɛna Yesu lɛ, ɛpaɣzɩ-ɩ tenduu nɛ ɛyɔɔdʋʋ se: “Na man-pʋtɔdɩyɛ, Kɩbaɣlʋ, Daviid Pɩyalʋ, eleeu wɩlɩɣ mɛn-pɛlɛ kʋñɔŋ pɩdɩɩfɛyɩ.”​—Maatiyee 15:22; Maarkɩ 7:26.

Halʋ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ nɛ pɩkɔɔ pɩɖɛɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ powolo petendiɣ Yesu se: “Nɩɩnɩ halʋ ɛnʋ yɔ nɛ ɛɖɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩŋɩɣ-ɖʋ nɛ ɛɖɩkɩ ɖa-nɩŋgbaaŋ taa.” Yesu cosi-wɛ nɛ eheyi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ esuma yɔ se: “Izrayɛɛlɩ wondu ndʋ tileba yɔ tɩ-yɔɔ petiyi-m.” Ɛlɛ halʋ ɛnʋ ɛwɛɛ pa-wayɩ mbʋ. Ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ nɛ etendiɣ-i se: “Kɩbaɣlʋ, sɩnɩ-m!”​—Maatiyee 15:23-25.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu tɩŋnɩ lɩmaɣza wena Yuda mba kaawɛnɩ ajɛɛ lɛɛna taa mba yɔɔ yɔ, a-yɔɔ se ɛtakɩ halʋ ɛnʋ e-tisuu. Pʋyɔɔ eheyi-i se: “Pɩfɛyɩ ɖeu se pakpaɣ piya tɔɔnaɣ nɛ pɛpɛɖɩ hasɩ.” (Maatiyee 15:26) Tɔm piye nɖɩ Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ cɩnɛ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se hasɩ cikpesi nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛɛwɛnɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ mba pataakɛ Yuda mba yɔ, pɔ-yɔɔ. Nɔɔ ŋga ɛyɔɔdɩnɩ halʋ ɛnʋ yɔ, kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛɛsɔɔlɩ ɛyaa tɩŋa, pɩkpɛndɩnɩ mba patɩkɛ Yuda mba yɔ.

Paa halʋ ɛnʋ ɛɛnawa se lɩmaɣza wena Yuda mba wɛnɩ ajɛɛ lɛɛna taa mba yɔɔ yɔ, a-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ, ɛtɩmʋ pana, ɛlɛ ecosini tɩ luzuu nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛɛɛ! Pɩkɛ mbʋ, Kɩbaɣlʋ, pɩtɛ lɛ, hasɩ cikpesi tɔkɩ sɩ-caanaa ñanaɣ tɛɛ tɔɔnaɣ ɖula.” Yesu nawa se halʋ ɛnʋ ɛwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ lɛ, eheyi-i se: “Hayɩ halʋ! Ñe-tisuu paɣlaa! Pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ!” (Maatiyee 15:27, 28) Nɛ paa halɩbɩɣa ŋga kataawɛɛ peeɖe yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛwaa-kɛ. Halʋ ɛnʋ, ɛtalɩ ɖɩɣa lɛ, ɛ-pɛlɛ hɩnɩ ñalʋʋ yɔɔ, ɛ-yɔɔ cɛba, “eleeu lɩ ɛ-taa nɛ ɛɖɛɛ.”​—Maarkɩ 7:30.

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩnɩ Kanaŋ egeetiye taa peeɖe nɛ pɛɖɛɛnɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ hayo kiŋ. Paa pɩɩla ɛzɩma, pɛtɛzɩ-kɛ nɛ Galilee Teŋgu nɛ hayo kiŋ nɛ patalɩ Dekapola egeetiye taa. Patalɩ peeɖe lɛ, pakpa pʋʋ nakʋyʋ taa, ɛlɛ ɛyaa tɛm-wɛ naʋ. Nɛ papaɣzɩ Yesu cɔlɔ kɔnʋʋ taɖɩyɛ tɩnaa, kaakalasɩ, yʋlʋmaa nɛ kaayɔɔdasɩ. Pɔkɔnɩ-wɛ Yesu cɔlɔ nɛ ɛwaa pa-tɩŋa payɩ. Samaɣ na piti lakasɩ nzɩ lɛ, pɩla kɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ kapaɣzɩ Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ sam.

Pa-taa abalʋ nɔɔyʋ kaawɛɛ, ɛkɛ tandam nɛ ɛɛpɩzɩɣ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ. Pɩwɩlɩɣ se pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ɛwɛɛ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa. Pɩtɩla, Yesu na ɛzɩma pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ mbʋ lɛ, ɛ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛkɛzɩ-ɩ hɔɔlʋʋ. Pɛwɛ pe-ɖeke lɛ, Yesu la nabʋyʋ se ɛwɩlɩ-ɩ se ɛsɔɔlaa se ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ. Ɛkpaɣ e-nee nɛ ɛɖʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-nɩŋgbaaŋ taa, ɛtɔ ndaatʋ nɛ ɛkpaɣ etukuni abalʋ ɛnʋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ. Nɛ Yesu kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛyɔɔdɩ se “Effeta!” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “tʋlɩ ña-tɩ” yaa ‘ñɔ-yɔɔ ɛtʋlɩ.’ Peeɖe abalʋ ɛnʋ ɛpaɣzɩ nɩʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ. Ɛlɛ, Yesu tɩsɔɔlɩ se ɛyaa sakɩyɛ ɩnɩɩ tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɛyaa itisi ɛ-yɔɔ pɩlɩɩnɩ mbʋ pa-maɣmaɣ panawa yaa panɩnɩ pa-nɩŋgbaaŋ yɔ, pɩ-yɔɔ.—Maarkɩ 7:32-36.

Pana ɛzɩma Yesu wɛ ɖoŋ nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ ɛnɩ lɛ, “pɩɖɩɣzɩ-wɛ yem.” Nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Mbʋ mbʋ ɛlakɩ yɔ, pɩpazɩ pɩwɛɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ: Ɛtʋlʋʋ tandamaa nɩŋgbaaŋ nɛ ɛlakɩ nɛ kaayɔɔdasɩ yɔɔdʋʋ.”​—Maarkɩ 7:37.