Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 69

Abraham yaa Eleeu kɛnɩ pa-caa?

Abraham yaa Eleeu kɛnɩ pa-caa?

YOHANƐƐSƖ 8:37-59

  • YUDA ÑƖMA MAƔZƖƔ SE PA-CAA LƐ ABRAHAM

  • YESU KAAWƐƐ NƐ PƲCƆ PALƲLƲƲ ABRAHAM

Yesu wɛ Yerusalɛm peeɖe, kazandʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa toovenim tɔm sakɩyɛ. Yuda ñɩma mba pa nɛ ɩ paawɛ kazandʋ taa peeɖe yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaatɛmɩ-ɩ heyuu se: “Ðɩkɛ Abraham liɖe taa mba nɛ ɖɩtɩpɩsɩ yomaa kaaʋ.” Lɛɛlɛɛyɔ Yesu cosi-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: “Mansɩm mbʋ se ɩkɛ Abraham liɖe taa ɛyaa, pɩtɛ lɛ ɩñɩnɩɣ se ɩkʋ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔn-tɔm ɛɛsʋʋ mɩ-taa. Ma yɔ, mɔyɔɔdʋʋ ndʋ mana man-Caa cɔlɔ yɔ, piyele nɛ mɩ yɔ, ɩlakɩ ndʋ ɩnɩ mɩ-caa cɔlɔ yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 8:33, 37, 38.

Yesu caɣ eheyi-wɛ se pa-caa wɛ ndɩ nɛ ɛnʋ Caa. Patɩnɩɩ pɩ-taa mbʋ lɛ, papɩsɩna se: “Ða-caa kɛlɛ Abraham.” (Yohanɛɛsɩ 8:39; Izaayii 41:8) Toovenim lɛ, pɛkɛ Abraham liɖe taa piya nɛ pʋyɔɔ pamaɣzɩɣ se pɛwɛnɩ tisuu mbʋ Abraham weyi ɛɛkɛ Ɛsɔ taabalʋ yɔ, ɛɛwɛna yɔ.

Ɛlɛ Yesu ñeheyi-wɛ se: “Ye ɩɩkɛ Abraham piya yɔ, ɩɩlakaɣ Abraham lakasɩ.” Toovenim lɛ, pɩɣa kɩbaŋa kpɛlɩkɩɣ ka-caa wɛtʋ. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Piyele nɛ mi-liu wɛɛ se ɩkʋʋ-m, ma weyi meheyiɣ-mɩ tʋtʋyɛ tɔm, ndʋ manɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Abraham tɩla mbʋ!” Nɛ Yesu tɛzɩna se: “Mɩ yɔ ɩlakɩ mɩ-caa lakasɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 8:39-41.

Yuda ñɩma tɩtɩlɩ weyi Yesu tɔŋ se ɛkɛ pa-caa yɔ. Pamaɣzɩɣ se pɛkɛ Ɛsɔ piya siŋŋ, pʋyɔɔ peheyi Yesu se: “Patɩlʋlɩ-ɖʋ habɩŋ taa, ɖɩwɛnɩ caa kʋyʋm: Ɛsɔ.” Ɛlɛ toovenim se pa-caa kɛlɛ Ɛsɔ? Yesu heyi-wɛ se: “Ye Ɛsɔ ɛɛkɛ mɩ-caa kɔyɔ, ɩɩsɔɔlɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ [cɔlɔ] malɩnaa nɛ mɔnkɔɔ, mantɩkɔɔ yem ma-maɣmaɣ, ɛnʋ etiyini-m.” Peeɖe Yesu pɔzɩ tɔm nɛ ɛ-maɣmaɣ ecosi tɩ-yɔɔ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩɩnɩɣ mɔn-tɔm tɔbʋʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩpɩzɩɣ se iwelisi mɔn-tɔm.”​—Yohanɛɛsɩ 8:41-43.

Yesu ñaɣ pana se pa-maɣmaɣ pana mbʋ pɩtɛŋnɩ-wɛ, ye patɩmʋ ɛ-tɔm yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛ-maɣmaɣ eheyi-wɛ kpayɩ se: “Mɩ-caa kɛlɛ Eleeu, nɛ mɩ-caa sɔɔlɩ mbʋ yɔ, mbʋ ɩcaɣ labʋ.” Ɛbɛ pa-caa sɔɔlaa? Yesu yɔɔdɩ pɩ-tɔm se: “Ðooo kiɖe tɛɛ ɛkɛ kʋyʋ, ɛtɩcaɣ tʋtʋyɛ tɔm

taa.” Yesu wolo ɛ-tɔm yɔɔ se: “Weyi ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ewelisiɣ Ɛsɔtɔm. Ɩtɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, mbʋ iiwelisiɣ ɛ-tɔm.”​—Yohanɛɛsɩ 8:44, 47.

Tɔm ndʋ tɩwɩzɩ Yuda ñɩma mba siŋŋ nɛ pɔpɔzɩ Yesu se: “Ðɩtaafɛyɩnɩ toovenim se ɖɩtɔmɩ-ŋ se ŋkɛ Samaarɩɩ tʋ nɛ eliikenu?” Ɛzɩma pamʋ pana yɔ, pʋyɔɔ paya Yesu se: “Samaarɩɩ tʋ.” Ɛlɛ Yesu tɩkpaɣ pana tɔm ndʋ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ, pʋyɔɔ ecosi-wɛ se: “Mantɩkɛ eliikenu, ɛlɛ manɖʋʋ man-Caa hɩɖɛ, nɛ mɩ, mɩɖʋʋ-m fɛyɛ.” Tɔm tʋnɛ tɩtɩkɛ aleɣya tɔm, pʋyɔɔ Yesu yɔɔdɩ lidaʋ tɔm tʋnɛ se: “Nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔkʋʋ [mɔn-tɔm] yɔ, ɛɛlɩɣ sɩm yɔɔ wiɖiyi kaaʋ.” Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔm se ɛ-apostoloowaa nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa lalaa ɩɩkaɣ ɖɩŋʋʋ sɩm kaaʋ yɔ, pɩtɩkɛ sɩm yem tɔm ɛyɔɔdaɣ, ɛlɛ ɛyɔɔdaɣ “sɩm nabʋlɛ mbʋ” tɔm na, pʋ-tɔbʋʋ se tam tam ɖɩzʋʋ yaa sɩm mbʋ pʋwayɩ femtu lidaʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ.​—Yohanɛɛsɩ 8:48-51; Natʋ 21:8.

Ɛlɛ, Yuda ñɩma maɣzaɣ se Yesu yɔɔdʋʋ sɩm yem tɔm na, pʋyɔɔ peheyi-i se: “Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩsɩm mbʋ siŋŋ se ŋkɛ eliikenu. Abraham nɛ nayaa pasɩba nɛ ñɔtɔŋ se: ‘Ye nɔɔyʋ ɛɖɔkɩ mɔn-tɔm kɔyɔ, ɛɛsɩkɩ kaaʋ.’ Ŋkɩlɩ Abraham, ɖa-caa weyi ɛsɩba yɔ, ŋyaɣ ña-tɩ se anɩ?”​—Yohanɛɛsɩ 8:52, 53.

Yesu tɔm wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛcaɣ se panɩɩ pɩ-taa se ɛnʋ ɛkɛnɩnɩ Mesiya. Ɛlɛ ɛtɩsɔɔlɩ se eheyi-wɛ kpayɩ weyi ɛkɛnaa yɔ, pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Ye mansaŋ man-tɩ yɔ, man-samtʋ tɩkɛ pʋyʋ, man-Caa saŋnɩ-m, ɛnʋ weyi ɩtɔŋ se ɛkɛ mɩ-Ɛsɔ yɔ. Ɩɩsɩŋɩ-ɩ. Ma yɔ mansɩmɩ-ɩ, nɛ ye mɔntɔm se maasɩŋɩ-ɩ kɔyɔ, mɛnkɛɣ cɛtɩyʋ ɛzɩ mɩ yɔ.”—Yohanɛɛsɩ 8:54, 55.

 Lɛɛlɛɛyɔ Yesu caɣ se ɛyɔɔdɩ pɔ-cɔzɔ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tɔm, pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Abraham sɔɔlɩ pɩŋŋ se ɛna ma-lʋlʋʋ, ɛnawa nɛ ɛ-taa la leleŋ.” Toovenim, Abraham kaatisi Mesiya kɔmtʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaayɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛɖaŋ kpam se paa pɩɩla ɛzɩma ɛkaɣ kɔm. Petitisi ɛ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, papɩsɩnɩ-ɩ se: “Ŋtɩtalɩtɩ pɩnzɩ nɩɩnʋwa nɛ ŋtɔŋ se ŋna Abraham?” Nɛ Yesu cosi-wɛ se: “Tɔm siŋŋ meheyiɣ-mɩ se: ‘Pʋcɔ nɛ Abraham wɛɣ lɛ, mɛntɛm wɛʋ.’”—Yohanɛɛsɩ 8:56-58.

Yuda mba kɔ pana se pʋyɔɔ Yesu tɔm se ɛwɛɛ nɛ pʋcɔ palʋlʋʋ Abraham, nɛ pañɩnɩɣ se payaɣ-ɩ pɛ. Ɛlɛ Yesu ɖɛɛ pɔ-cɔlɔ nɛ patɩpɩzɩ nɛ palabɩ-ɩ pʋyʋ.