Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 74

Yesu wɩlɩ tɔm pɩlɩɩnɩ ɛgɔndʋ mʋʋ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ

Yesu wɩlɩ tɔm pɩlɩɩnɩ ɛgɔndʋ mʋʋ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ

LUKA 10:38–11:13

  • YESU WOBI MAARTA NƐ MAARƖƖ PƆ-CƆLƆ

  • PƖCƐYAA SE ÐƖTƖMƖƔNƖ ƐSƆ ÐOŊ ÐOŊ

Betaanii tɛtʋ kaawɛ Somiŋ Pʋʋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ nɛ tiposini Yerusalɛm tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtawaa 3 mbʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 11:18) Yesu wobi tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛsʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa, Maarta nɛ e-neu Maarɩɩ pɛ-tɛ. Maarta kaawɛnɩ neu nɔɔyʋ ɖɔɖɔ nɛ payaɣ-ɩ se Lazaarɩ nɛ pa-tɩŋa paakɛ Yesu taabalaa. Ɛtalaa lɛ, pa-tɩŋa pamʋ-ɩ atuu.

Pɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se Mesiya kɔm pɛ-tɛ. Maarta sɔɔlɩ siŋŋ se ɛmʋ Yesu camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ siŋŋ se ɛlabɩ-ɩ tɔɔnaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ Maarta lakaɣ tʋmɩyɛ mbʋ lɛ, Maarɩɩ ñowolo nɛ ɛcaɣ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ewelisiɣni-i. Pɩkɛdaa lɛ, Maarta heyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, me-neu yebi-m nɛ tʋmɩyɛ men-ɖeke, pɩɩlakɩ-ŋ pʋyʋ? Heyi-i se ɛsɩnɩ-m.”​—Luka 10:40.

Ðenɖe ɛzɩ Yesu kakalɩ Maarɩɩ lɛ, ɛtɩla mbʋ, ɛlɛ ɛtasɩ lɔŋ Maarta ɛzɩma ɛkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ. Eheyi-i se: “Maarta, Maarta, ŋkɩlɩɣ ña-ñʋʋ yɔkʋʋ. Pʋyʋ kʋɖʋm wɛnɩ kɛdɛɖaɣ. Maarɩɩ lɩzɩ mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ. Paakaɣ-pʋ e-nesi tɛɛ lɛɣʋ.” (Luka 10:41, 42) Yesu tɔm tʋnɛ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩtɩcɛyɩ se ɛyʋ ɛkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ se ɛlakɩnɩ tɔɔnaɣ nɛ ɛmʋ agɔma. Paa tɔɔnaɣ pazɩ yem yɔ, pɩmaɣ mbʋ.

Maarta kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Ɛɛsɔɔlaa se ɛmʋ ɛyaa ɛgɔndʋ camɩyɛ. Ɛlɛ ɛzɩma ɛkɩlɩɣ tɔɔnaɣ tɔm yɔɔ nɩɣzʋʋ yɔ, piyeba nɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ maɣmaɣ wɩlaɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ ɖɛɛ ɛ-yɔɔ. Pʋyɔɔ Yesu sam Maarɩɩ se ɛlabɩ lɩmaɣza kɩbana, mbʋ pʋyɔɔ yɔ akaɣ-ɩ wazʋʋ tam tam nɛ pɩkɛnɩ ɖa-tɩŋa payɩ ɖɔɖɔ lɔŋ tasʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ ɛ-kɩɖaʋ ŋgʋ, kɩ-yɔɔ yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ kpɛlɩkʋʋ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, wɩlɩ-ɖʋ tɩmʋʋ, ɛzɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm [Mɩyɩsɩyʋ] wɩlʋʋ ɛ-tɔmmʋyaa yɔ.” (Luka 11:1) Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, Yesu kaatɛm-wɛ wɩlʋʋ Pʋʋ Ñʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa, ɛzɩma pala adɩma yɔ. (Maatiyee 6:9-13) Ɛlɛ pɩtɩla yɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnɛ ɛtaawɛɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, pʋyɔɔ Yesu ɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ se ɛñɩɣ niye ɛzɩma pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Ɛkɛdɩ-wɛ se: “Ye mɩ-taa nɔɔyʋ ewobi ɖoo taa ɛ-ɛgbaɣdʋ cɔlɔ, se ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Kɩndɩ-m kpɔnʋnaa naadozo, mbʋ yɔ mɛ-ɛgbaɣdʋ nɔɔyʋ lɩnɩ nʋmɔʋ nɛ ɛsʋʋ mɔ-yɔɔ nɛ pʋyʋ fɛyɩ se mɛncɛlɩ-ɩ,’ nɛ lɛlʋ cosi-i nɛ pɩ-taa kiŋ se: ‘Taahɔ mɔ-nɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paɖɩɣ tɛya, ma nɛ men-piya ɖɩhɩnaa, maapɩzɩɣ kʋyʋʋ se mɛncɛlɩ-ŋ kpɔnʋnaa mba.’ Ma, meheyiɣ-mɩ se: Paa ɛɛkʋyʋʋ se ɛcɛlɩ-ɩ, ɛ nɛ ɩ pɛ-ɛgbaɣdɩyɛ yɔɔ kɔyɔ, ɛkʋyʋʋ nɔɔ hɔmtʋ yɔɔ se ɛcɛlɩ-ɩ pɩtɩŋa mbʋ ɛtɛɖɩɣ yɔ.”—Luka 11:5-8.

Yesu tɔm tɩwɩlɩ se Yehowa tɔm wɛ kaɖɛ ɛzɩ abalʋ ɛnɛ ɛ-taabalʋ yɔ. Ɛlɛ ɛcaɣ se panɩɩ pɩ-taa se ye taabalʋ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛha mbʋ pɔpɔzʋʋ-ɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ pʋ tam sakɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɖa-Caa sɔɔlɩm tʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛhaɣ ɖɔɖɔ mbʋ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma pɔzʋʋ-ɩ nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ. Yesu wolo ɛ-tɔm yɔɔ se: “Meheyiɣ-mɩ se: Ɩpɔzɩ, pɛcɛlɩɣ-mɩ, ɩñɩnɩ, ɩnaɣ, ɩma nɔnɔɔ yɔɔ, patʋlʋʋ-mɩ. Weyi ɛpɔzʋʋ yɔ, ɛmʋʋ; weyi ɛñɩnɩɣ yɔ, ɛnaɣ; nɛ weyi ɛmakɩ nɔnɔɔ yɔɔ yɔ, patʋlʋʋ-ɩ.”—Luka 11:9, 10.

Pɩsa nɛ panɩɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ lɛ, Yesu kpaɣ lʋlɩyaa kɩɖaʋ nakʋyʋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mɩ-taa caja weyi haɣ ɛ-pɩɣa ɖʋm, ye kɔpɔzɩ-ɩ kpakpayaɣ? Yaa pɩjaka, ye kɔpɔzʋʋ-ɩ yaɖɛ? Ye mba mɩ ɩkɛ kɩdɛkɛdaa yɔ, ɩsɩm cɛlʋʋ mi-piya pʋyʋ kɩbanʋ, pɩɩkɩlɩ we nɛ ɛsɔdaa mɩ-Caa, ɛlɛ yɔ, ɛɛkaha fezuu kiɖeɖeu mba pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ.” (Luka 11:11-13) Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ se ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ewelisini-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-ɖʋ yɔ!