Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 23

Yesu labɩ piti lakasɩ Kapɛrnayum

Yesu labɩ piti lakasɩ Kapɛrnayum

MAATIYEE 8:14-17 MAARKƖ 1:21-34 LUKA 4:31-41

  • YESU ÐƆƆNƖ ELEEU NƆƆYƲ ƐYƲ NƆƆYƲ TAA

  • YESU WA PƖYƐƐRƖ YƆSƆ KƲDƆŊ

Yesu kaaya tɔmkpɛlɩkɩyaa naanza: Pɩyɛɛrɩ, Andree, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ se patɩŋ ɛ-wayɩ nɛ papɩsɩ ɛyaa kpeɣliyaa. Lɛɛlɛɛyɔ ɛ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba powobi Kapɛrnayum Sinaagɔɔgɩ taa Sabaatɩ wiye. Yesu wɩlɩ tɔm Sinaagɔɔgɩ taa, nɛ ɛzɩma ɛwɩlɩ tɔm yɔ, pɩtasɩ ɖɩɣzʋʋ ɛyaa siŋŋ. Ɛɛwɩlɩɣ tɔm ɛzɩ takayɩsɩ mayaa yɔ, ɛlɛ ɛwɩlɩɣ tɔm nɛ abalɩtʋ.

Eliikenu nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe Sabaatɩ ŋgʋ ki-wiye. Ɛma kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ Sinaagɔɔgɩ taa peeɖe nɛ ɛtɔ se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, ña nɛ ɖʋ suwe? Ŋkɔm ɖe-lesuu na? Mansɩm weyi ŋkɛnaa yɔ: Ɛsɔ tɛ ɛyʋ kiɖeɖeu.” Peeɖe Yesu holini eleeu weyi ɛɛwɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa yɔ se: “Su tɔm! Lɩɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛ-taa.”​—Maarkɩ 1:24, 25.

Kpaagbaa mbʋ lɛ, eleeu lɔ ɛyʋ ɛnʋ tataa, ɛñamsɩ-ɩ nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ. Ɛlɛ eleeu lɩɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa nɛ “ɛtɩwɩlɩ-ɩ ñaŋ nɩɩyɩ kaaʋ.” (Luka 4:35) Ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ peeɖe Sinaagɔɔgɩ taa yɔ, sɔɔndʋ kpa-wɛ. Nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: “Pʋ-tɔbʋʋ suwe lɛ mbʋ yɔ? Tɔm kɩfatʋ yɔ, ɛñazɩɣ ɛkpɛndɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɛlɛ ñaŋɩ-ɩ.” (Maarkɩ 1:27) Nɛ tɔm ndʋ tɩyɛlɩ nɛ tɩtalɩ Galilee hɔɔlɩŋ kpeekpe taa.

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Sinaagɔɔgɩ taa peeɖe lɛ, powolo Siimɔɔ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa. Patalaa lɛ, pana se kɩnamɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kpa Pɩyɛɛrɩ yɔsɔ. Peeɖe petendi Yesu se ɛsɩnɩ-ɩ. Yesu ñɔtɩnɩ-ɩ, ɛɖɔkɩ e-nesi nɛ ɛkʋsɩ-ɩ. Peeɖe peeɖe lɛ, halʋ yɔɔ cɛ nɛ ɛpaɣzɩ cɔnʋʋ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pe-ɖeɖe, pɩtɩla ɛlabɩ-wɛ tɔɔnaɣ.

Wɩsɩ paɣzɩ ɖʋʋ lɛ, ɛyaa mba palɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, pɔkɔnɩ pa-kʋdɔndɩnaa Pɩyɛɛrɩ tɛ. Pitileɖi lɛ, ɛyaa su Pɩyɛɛrɩ nɔnɔɔ taa ɖo nɛ pɩwɛ ɛzɩ tɛtʋ taa ɛyaa kpeekpe kaawɛ peeɖe yɔ. Ɛbɛ pañɩnaɣ? Pañɩnaɣ se Yesu ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ. Toovenim taa lɛ, ‘mba pɛwɛnɩ kʋdɔndɩnaa yɔ, pɔkɔnɩ-ɩ wɛ. Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi paa weyi ɛ-yɔɔ nɛ ɛlɛ yɔɔ cɛ.’ (Luka 4:40) Yesu sɩnɩ ɛyaa tɩŋa nɛ pɔ-yɔɔ cɛ ɛzɩ natʋ tɔm kaayɔɔdʋʋ yɔ. (Izaayii 53:4) Halɩ ɛɖɔɔnaɣ aleewaa aliikenaa taa. Nɛ aleewaa lɩɣ ɛyaa taa lɛ, pamakɩ kubusi se: “Ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Luka 4:41) Ɛlɛ Yesu ñazaɣ-wɛ nɛ ekiziɣni-wɛ se posuli pɔ-nɔsɩ. Panawa se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ, ɛlɛ Yesu tɩsɔɔlɩ se palakɩ ɛzɩ pɛkɛ Ɛsɔ toovenim tʋ sɛyaa yɔ.