Zaburi 78:1-72

 • Utunzaji wa Mungu na kukosa imani kwa Israeli

  • Elezea kizazi chenye kuja (2-8)

  • “Hawakukuwa na imani katika Mungu” (22)

  • “Nafaka ya mbinguni” (24)

  • “Wakamuhuzunisha Mutakatifu wa Israeli” (41)

  • Kutoka Misri mupaka Inchi ya Ahadi (43-55)

  • “Waliendelea kushindana na Mungu” (56)

Maskili.* Ya Asafu.+ 78  Musikilize sheria yangu,* watu wangu; Mutege sikio lenu kwenye maneno ya kinywa changu.   Nitafungua kinywa changu kwa mezali. Nitaleta maana ya vitendawili vya zamani sana.+   Mambo yenye tumesikia na kujua, Yenye baba zetu wametuelezea,+   Hatutawaficha wana wao; Tutaelezea kizazi chenye kuja+ Matendo ya Yehova yenye kustahili sifa na nguvu zake,+ Mambo ya ajabu yenye amefanya.+   Alitia kikumbusho katika Yakobo Na kuweka sheria katika Israeli; Aliamuru mababu zetu Wajulishe watoto wao mambo hayo,+   Ili kizazi chenye kitafuata, Watoto wenye hawajazaliwa, wayajue.+ Wao pia wataelezea watoto wao.+   Halafu watoto hao watatia tumaini lao katika Mungu. Hawatasahau kazi za Mungu+ Lakini watashika amri zake.+   Kisha hawatakuwa kama mababu zao, Kizazi chenye kiko kichwa-nguvu na chenye kuasi,+ Kizazi chenye kilikuwa na moyo wenye kuyumba-yumba*+ Na chenye hakikukuwa na roho ya uaminifu kwa Mungu.   Waefraimu walikuwa wenye kubeba upinde, Lakini walikimbia siku ya vita. 10  Hawakushika agano la Mungu+ Na walikataa kutembea katika sheria yake.+ 11  Walisahau pia mambo yenye alikuwa amefanya,+ Kazi zake za ajabu zenye aliwaonyesha.+ 12  Alifanya mambo ya ajabu mbele ya macho ya mababu zao,+ Katika inchi ya Misri, eneo la Soani.+ 13  Alipasua bahari ili kuwaacha wavuke, Na akafanya maji yasimame kama ukuta wa maji.*+ 14  Aliwaongoza kupitia wingu wakati wa muchana Na usiku wote kupitia mwangaza wa moto.+ 15  Alipasua miamba katika jangwa, Akawanywesha maji ya kutosha kama vile yanatoka katika maji yenye kuenda chini sana.+ 16  Alifanya mito midogo itoke katika mwamba Na kufanya maji yatiririke chini kama mito.+ 17  Lakini waliendelea kumutendea zambi Kwa kumuasi katika jangwa ule Mwenye Kuwa Juu Zaidi;+ 18  Walishindana na* Mungu katika moyo wao+ Kwa kuomba kwa mukazo chakula chenye walitamani.* 19  Kwa hiyo wakasema mubaya juu ya Mungu, Wakisema: “Je, Mungu anaweza kuandaa meza katika jangwa?”+ 20  Angalia! Alipiga mwamba Na hivyo maji yakatiririka na mito midogo ikajaa sana.+ “Je, anaweza pia kutupatia mukate, Ao je, anaweza kupatia watu wake nyama?”+ 21  Wakati Yehova aliwasikia, akakasirika sana;+ Moto+ ukawaka juu ya Yakobo, Na kasirani yake ikawaka juu ya Israeli+ 22  Kwa sababu hawakukuwa na imani katika Mungu;+ Hawakutegemea uwezo wake wa kuwaokoa. 23  Kwa hiyo akaamuru anga la juu lenye mawingu, Na akafungua milango ya mbingu. 24  Akaendelea kuwanyeshea mana ili wakule; Akawapatia nafaka ya mbinguni.+ 25  Wanadamu wakakula mukate wa wenye nguvu;*+ Aliwapatia mukate wa kuenea ili kuwashibisha.+ 26  Alivumisha upepo wa mashariki katika mbingu Na kwa nguvu zake akafanya upepo wa kusini uvume.+ 27  Na akawanyeshea nyama kama mavumbi, Ndege kama muchanga pembeni ya bahari. 28  Aliwaangusha katikati ya kambi yake, Kuzunguka mahema yake pande zote. 29  Na walikula na kula kwa ulafi; Aliwapatia kile walitamani.+ 30  Lakini mbele watosheleze kikamili tamaa yao, Wakati chakula kilikuwa kingali katika kinywa chao, 31  Kasirani kali ya Mungu ikawaka juu yao.+ Akaua wanaume wao wenye nguvu zaidi;+ Aliharibu wanaume vijana wa Israeli. 32  Ijapokuwa hayo walitenda zambi hata zaidi+ Na hawakukuwa na imani katika kazi zake za ajabu.+ 33  Kwa hiyo akakomesha siku zao kama vile ni pumuzi tu,+ Na miaka yao kwa mambo ya kushitukia yenye kuogopesha sana. 34  Lakini kila mara wakati alikuwa anawaua, walikuwa wanamutafuta;+ Walirudia na kumutafuta Mungu, 35  Walikumbuka kwamba Mungu alikuwa Mwamba wao+ Na kwamba Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi alikuwa Mukombozi* wao.+ 36  Lakini walijaribu kumudanganya kwa kinywa chao Na kumuambia uongo kwa ulimi wao. 37  Moyo wao haukukuwa imara kumuelekea;+ Na hawakukuwa waaminifu kwa agano lake.+ 38  Lakini alikuwa mwenye rehema;+ Alikuwa anasamehe* kosa lao na hakuwaharibu.+ Mara nyingi alizuia hasira yake+ Kuliko kuchochea kasirani yake kali yote. 39  Kwa maana alikumbuka kwamba walikuwa wenye mwili wa nyama,+ Upepo wenye unapita na haurudie.* 40  Walimuasi mara nyingi sana katika jangwa+ Na walimuhuzunisha katika jangwa!+ 41  Walimujaribu Mungu tena na tena,+ Na wakamuhuzunisha* Mutakatifu wa Israeli. 42  Hawakukumbuka nguvu zake,* Siku yenye aliwaokoa* kutoka kwa mupinzani,+ 43  Namna alionyesha alama zake kule Misri+ Na miujiza yake katika eneo la Soani, 44  Na namna alibadilisha mifereji ya Muto Nile kuwa damu+ Na hivyo hawangeweza kunywa maji ya mito yake midogo. 45  Alituma vikundi vya mainzi ili viwameze+ Na vyura ili kuwaharibu.+ 46  Mazao yao aliyapatia nzige wenye kula sana, Matunda ya kazi yao ya nguvu akayapatia nzige wenye kupatikana kwa wingi.+ 47  Aliharibu mizabibu yao kwa mvua ya majiwe+ Na miti yao ya mikuyu kwa majiwe ya mvua. 48  Aliua wanyama wao wa kubeba mizigo kwa mvua ya majiwe+ Na mifugo yao kwa umeme wa radi.* 49  Alimwanga juu yao kasirani yake yenye kuwaka, Kasirani kali na hasira na taabu, Vikundi vya malaika wenye kuleta musiba. 50  Alitayarisha njia kwa ajili ya kasirani yake. Hakuwalinda wasikufe;* Na aliwaua kwa ugonjwa wa kuambukiza. 51  Mwishowe alipiga na kuua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri,+ Mwanzo wa nguvu zao za uzazi katika mahema ya Hamu. 52  Kisha akapeleka watu wake inje kama kundi+ Na kuwaongoza katika jangwa kama kundi la wanyama. 53  Aliwaongoza kwa usalama, Na hawakuogopa;+ Bahari ilifunika maadui wao.+ 54  Na aliwaleta katika eneo lake takatifu,+ Eneo hili lenye milima lenye mukono wake wa kuume ulijipatia.+ 55  Alifukuza mataifa kutoka mbele yao;+ Akawagawia uriti kwa kamba ya kupimia;+ Alifanya makabila ya Israeli yakae katika makao yao.+ 56  Lakini waliendelea kushindana na* Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi, na kumuasi;+ Hawakusikiliza vikumbusho vyake.+ 57  Pia walipotoka na walikuwa wadanganyifu kama mababu zao.+ Hawakutegemeka kama vile upinde wenye kuregea.+ 58  Waliendelea kumukasirisha kupitia mahali pao pa juu,+ Na walichochea kasirani yake kali* kupitia sanamu zao za kuchongwa.+ 59  Mungu alisikia na kukasirika sana,+ Kwa hiyo akakataa kabisa Israeli. 60  Mwishowe akaacha tabenakulo ya Shilo,+ Hema kwenye alikaa kati ya wanadamu.+ 61  Aliacha alama ya nguvu zake ipelekwe katika utekwa; Utukufu wake utiwe katika mukono wa adui.+ 62  Alitoa watu wake ili wauawe kwa upanga+ Naye akakasirikia sana uriti wake. 63  Moto uliteketeza kabisa wanaume wake vijana, Na mabikira wake hawakuimbiwa nyimbo za arusi.* 64  Makuhani wake waliuawa kwa upanga,+ Na wajane wao wenyewe hawakulia.+ 65  Kisha Yehova akaamuka kama vile kutoka katika usingizi,+ Kama mwanaume mwenye nguvu+ mwenye anaamuka kisha divai kumutoka. 66  Naye akakimbiza maadui wake;+ Akawapatisha haya ya kudumu. 67  Alikataa hema ya Yosefu; Hakuchagua kabila la Efraimu. 68  Lakini alichagua kabila la Yuda,+ Mulima Sayuni, wenye anapenda.+ 69  Alifanya patakatifu pake kuwa mahali pa kudumu kama mbingu,*+ Kama dunia yenye amefanya kuwa imara milele.+ 70  Alimuchagua Daudi+ mutumishi wake Na kumutosha katika mazizi* ya kondoo,+ 71  Alimutosha katika kazi ya kuchunga kondoo-dike wenye kunyonyesha; Akamufanya kuwa muchungaji juu ya Yakobo, watu wake,+ Na juu ya Israeli, uriti wake.+ 72  Aliwachunga kwa uaminifu-mushikamanifu wa moyo,+ Na aliwaongoza kwa mikono yenye ufundi.+

Maelezo ya Chini

Ao “agizo langu.”
Tnn., “wenye ulikuwa haujatayarishwa.”
Ao “ukuta.”
Tnn., “Walimujaribu.”
Ao “chakula kwa ajili ya nafsi yao.”
Ao “wa malaika.”
Ao “Mulipiza-Kisasi.”
Tnn., “anafunika.”
Ao pengine, “Kwamba roho inaenda na hairudie.”
Ao “wakamutia uchungu.”
Tnn., “mukono wake.”
Tnn., “aliwakomboa.”
Ao pengine, “homa kali.”
Ao “Hakulinda nafsi yao isikufe.”
Tnn., “kumujaribu.”
Ao “wivu wake.”
Tnn., “Na mabikira wake hawakusifiwa.”
Tnn., “Alijenga patakatifu pake kama nafasi za juu.”
Zizi ni lupango ya kuchungia wanyama.