Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Saray Salmo

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Pandumaan na duaran dalan

   • Liket diad pambasay Ganggan na Dios (2)

   • Saray matunong et singa mabungan kiew (3)

   • Saray mauges et singa taep ya ipapalir (4)

 • 2

  • Si Jehova tan say nilanaan to

   • Elekan nen Jehova iray nasyon (4)

   • Impasen nen Jehova so ari to (6)

   • Igalang yo so anak (12)

 • 3

  • Panmatalek ed Dios anggan walay peligro

   • ‘Akin et amayamay so kalaban?’ (1)

   • “Sika so manangiliktar, O Jehova” (8)

 • 4

  • Sakey a pikakasi na panagmatalek ed Dios

   • “No onsasanok ka, agka komon mankakasalanan” (4)

   • “Onugip ak a walaay kareenan” (8)

 • 5

  • Si Jehova, say pansasalimbengan na matunong

   • Kabusol na Dios so kaugsan (4, 5)

   • ‘Itonton mo ak ed matunong a dalan mo’ (8)

 • 6

  • Sakey a kerew parad tulong

   • Say inatey et agmangirarayew ed Dios (5)

   • Dedengelen na Dios iray ikekerew na tulong (9)

 • 7

  • Si Jehova et matunong ya Ukom

   • “Ukom mo ak pa, O Jehova” (8)

 • 8

  • Say gloria na Dios tan say kagalangan na too

   • “Say ngaran mo et narayrayew!” (1, 9)

   • ‘Antoy kablian na sakey a too?’ (4)

   • Say too et kinoronaan na karakpan (5)

 • 9

  • Iyaabawag iray makapakelaw a gawa na Dios

   • Si Jehova, say maligen a salimbengan (9)

   • Say pikabat ed ngaran na Dios et panmatalek ed sikato (10)

 • 10

  • Si Jehova, say ontutulong ed andiay pakayari

   • Ilalastog na mauges: “Anggapoy Dios” (4)

   • Say andiay pakayari et onaasingger ed si Jehova (14)

   • “Si Jehova so Ari ya anggad angga” (16)

 • 11

  • Si Jehova so pansalimbengan

   • “Si Jehova et walad masanton templo to” (4)

   • Kabusol na Dios so siopaman a mangaarod inkaruksa (5)

 • 12

  • Si Jehova et manpaparaan ya onkiwas

   • Saray salita na Dios et puro (6)

 • 13

  • Pampipirawat ed panangiliktar nen Jehova

   • ‘Anggad kapigan, O Jehova?’ (1, 2)

   • Si Jehova et mangiiter na daakan a tumang (6)

 • 14

  • Deneskribe so makulangkulang

   • “Anggapo ’tay Jehova” (1)

   • “Anggapoy manggagawa na maong” (3)

 • 15

  • Siopay nayarin magmaliw a sangkaili ed tolda nen Jehova?

   • Sikatoy mansasalita na katuaan manlapud puso to (2)

   • Agto dederalan so arum (3)

   • Totooren to ray sipan to anggano pakairapan to (4)

 • 16

  • Si Jehova, say Lapuan na kamaongan

   • “Si Jehova so nabebetangan ko” (5)

   • ‘Diad labi et ipepetek ak na kanonotan ko’ (7)

   • ‘Si Jehova et walad nikawanan ko’ (8)

   • “Agmo ak itilak ed Lubok” (10)

 • 17

  • Sakey a pikakasi parad proteksion

   • “Inusisam so pusok” (3)

   • “Diad silong na saray payak mo” (8)

 • 18

  • Panangirayew ed Dios lapud panangiliktar

   • “Si Jehova so baleg a batok” (2)

   • Si Jehova, matoor ed saray matoor (25)

   • Ayadyari so kimey na Dios (30)

   • “Say inkamapaabebam so mangiyaatagey ed siak” (35)

 • 19

  • Saray pinalsa na Dios tan say ganggan to so mantatasi

   •  “Iyaabawag na katawenan so gloria na Dios” (1)

   • Say ayadyarin ganggan na Dios et pasimbaloen toy biskeg (7)

   • “Saray kasalanan ya agko amtan ginawak” (12)

 • 20

  • Panangiliktar ed arin nilanaan na Dios

   • Say arum et manmamatalek ed saray karwahe tan kabayo, ‘balet ontatawag kamid ngaran nen Jehova’ (7)

 • 21

  • Saray bendisyon na ari a manmamatalek ed si Jehova

   • Inikdan so ari na andukey a bilay (4)

   • Saray kalaban na Dios et natalo (8-12)

 • 22

  • Panermen insan panangirayew

   • “Dios ko, akin et pinaulyanan mo ak?” (1)

   • ‘Nampapalaranan day kawes ko’ (18)

   • Panangirayew ed Dios diad kongregasyon (22, 25)

   • Say Dios et dayewen na interon dalin (27)

 • 23

  • “Si Jehova so Pastol ko”

   • “Agak onkulang na antokaman” (1)

   • “Paiinawaen to ak” (3)

   • “Napnapno so kopak” (5)

 • 24

  • Linmoob so maglorian Ari

   • “Si Jehova so akanggawa ed dalin” (1)

 • 25

  • Pikakasi parad panangiwanwan tan panamerdona

   • “Ibangat mod siak iray basbas mo” (4)

   • “Say maapit a pikakaaro ed si Jehova” (14)

   • “Perdonam pay amin a kasalanan ko” (18)

 • 26

  • Panakar a walaay integridad

   • “Usisam ak pa, O Jehova” (2)

   • Ipaliis ed mauges a kaulop (4, 5)

   • ‘Manakar ak ed paliber na altar na Dios’ (6)

 • 27

  • Si Jehova, say manasalimbeng ed bilay ko

   • Naliliketan ed templo na Dios (4)

   • Mangiyaansakit si Jehova anggano saray atateng et andi (10)

   • “Manilalo kad si Jehova” (14)

 • 28

  • Dinengel so pikakasi na salmista

   • ‘Si Jehova, say biskeg tan samper ko’ (7)

 • 29

  • Say makapanyarin boses nen Jehova

   • Mandayew ya akakawes na masanto (2)

   • “Say boses na maglorian Dios et manungol a singa karol” (3)

   • Pabibiskegen nen Jehova so totoo to (11)

 • 30

  • Say paneermen et asalatan na panliliket

   • Say pabor na Dios et legay bilay (5)

 • 31

  • Si Jehova so pansalimbengan

   • “Imamatalek kod sika so espirituk” (5)

   • ‘Si Jehova, say Dios na katuaan’ (5)

   • Say abalbaleg a kamaongan na Dios (19)

 • 32

  • Maliket iramay aperdona

   • “Impatuak ed sika so kasalanan ko” (5)

   • Iikdan kay Dios na pakatalos (8)

 • 33

  • Panangirayew ed Manamalsa

   • “Kansionan yo na sakey a balon kansion” (3)

   • Impamalsa diad panamegley na salita tan espiritu nen Jehova (6)

   • Maliket so nasyon nen Jehova (12)

   • Say akabantay a mata nen Jehova (18)

 • 34

  • Ililiktar nen Jehova iray lingkor to

   • “Igloria tayon amin so ngaran to” (3)

   • Mamoprotekta so anghel nen Jehova (7)

   • “Tawayan yo tan nengneng yo a si Jehova et maong”(8)

   • ‘Anggapo ed saray pukel to so aputer’ (20)

 • 35

  • Pikakasi pian niliktar ed saray kabusol

   • Pataynanen iray kalaban (5)

   • Pangidayew ed Dios diad limog na nantitipon a totoo (18)

   • Binusol ya anggapoy makasengeg (19)

 • 36

  • Say mablin matoor a panangaro na Dios

   • Say mauges et ag-ontatakot ed Dios (1)

   • Say Dios, subol na bilay (9)

   • “Lapud liwawam et makakanengneng kami na liwawa” (9)

 • 37

  • Saramay manmamatalek ed si Jehova et onaligwas

   • Agka onsyosyodot lapud saray mauges a totoo (1)

   • “Manliket kan maong ed si Jehova” (4)

   • “Ipiam ed si Jehova so dalan mo” (5)

   • “Saray mauyamo et tawiren day dalin” (11)

   •  Saray matunong et ag-onkulang na naakan (25)

   • Saray matunong et manbilay ya andi-anggaan diad dalin (29)

 • 38

  • Pikakasi na sakey a magbabawin nagogonigon

   • “Agonigon tan nipaabeba ak a maong” (6)

   • Dedengelen nen Jehova iramay manaalagar ed sikato (15)

   • “Gogonigonen ak na kasalanan ko” (18)

 • 39

  • Say kinatikey na bilay

   • Say too et singa labat ingas (5, 11)

   • “Agmo komon ibabaliwala iray luak” (12)

 • 40

  • Pisasalamat ed agnaparaan a Dios

   • Saray kimey na Dios et agnisalaysay ed karakel (5)

   • Saray bagat et aliwan sankaimportantian ed Dios (6)

   • ‘Say panggaway linawam so panliliketan ko’ (8)

 • 41

  • Pikakasi na mansasakit

   • Aasikasoen na Dios so mansasakit (3)

   • Trinaidor na maapit a kaaro (9)

 • 42

  • Pangidayew ed Dios bilang Makapanyarin Manangiliktar

   • Pampirawat ed Dios a singa ulsan manpipirawat ed danum (1, 2)

   • “Akin et maer-ermen ak?” (5, 11)

   • “Manalagar ak ed Dios” (5, 11)

 • 43

  • Say Dios bilang Ukom et mangililiktar

   • ‘Ibakim so liwawam tan katuaan mo’ (3)

   • “Akin et maer-ermen ak?” (5)

   • “Manalagar ak ed Dios” (5)

 • 44

  • Pikakasi parad tulong

   • “Sika so angiliktar ed sikami” (7)

   • Singa “karneron papakgeran” (22)

   • “Alagey ka pian tulongan kami!” (26)

 • 45

  • Say kasal na nilanaan ya ari

   • Alay abig a panagsalita (2)

   • “Say Dios so tronom ya anggad angga” (6)

   • Say ari et asagyat ed ganggana na nobya (11)

   • Saray anak bilang prinsipe ed interon dalin (16)

 • 46

  • ‘Say Dios so salimbengan tayo’

   • Saray makapakelaw a kimey na Dios (8)

   • Papatundaen na Dios iray guerra diad interon dalin (9)

 • 47

  • Say Dios ya Ari ed interon dalin

   • ‘Si Jehova et makapadinayew’ (2)

   • Kansionan na panangidayew so Dios (6, 7)

 • 48

  • Sion, say syudad na Maglorian Ari

   • Panliliketan na interon dalin (2)

   • Nengnengen so syudad tan saray tori to (11-13)

 • 49

  • Kakulangkulangan na panmatalek ed kayamanan

   • Anggapoy toon makadondon ed arum (7, 8)

   • Say Dios et manondon manlapud Lubok (15)

   • Say kayamanan et agmakapangiliktar manlapud ipapatey (16, 17)

 • 50

  • Say Dios so manguukom diad baetan na matoor tan mauges

   • Say sipanan na Dios diad panamegley na bagat (5)

   • “Say Dios a mismo so Ukom” (6)

   • Amin ya ayayep et kayarian na Dios (10, 11)

   • Imparungtal na Dios iray mauges (16-21)

 • 51

  • Pikakasi na sakey a magbabawi

   • Makasalanan manlapu la nen innginew (5)

   • “Dalisay mo ak komon manlapud kasalanan ko” (7)

   • “Gawam pan malinis so pusok” (10)

   • Say puson asugatan et makapaliket ed Dios (17)

 • 52

  • Panmatalek ed matoor a panangaro na Dios

   • Pinasakbayan iray mangilalastog ed kaugsan (1-5)

   • Saray agmaridios et manmamatalek ed kayamanan (7)

 • 53

  • Deneskribe iray makulangkulang

   • “Anggapo ’tay Jehova” (1)

   • “Anggapoy manggagawa na maong” (3)

 • 54

  • Pikakasi parad tulong sano walad limog na saray kalaban

   • “Say Dios so mananulong ko” (4)

 •  55

  • Pikakasi sano trinaidor na kaaro

   • Kinantiawan na maapit a kaaro (12-14)

   • “Ipasakbat mod si Jehova so ambelat ya awit mo” (22)

 • 56

  • Pikakasi sano papasegsegangen

   • “Say Dios so panmamatalekan ko” (4)

   • ‘Saray luak ed katat a pananginan mo’ (8)

   • “Antoy nagawaan na too ed siak?” (4, 11)

 • 57

  • Sakey a kerew parad tulong

   • Salimbeng diad silong na saray payak na Dios (1)

   • Saray kalaban et napelag ed dilin patit da (6)

 • 58

  • Walay Dios a manguukom ed dalin

   • Pikakasi pian nadusa so mauges (6-8)

 • 59

  • Say Dios, samper tan salimbengan

   • ‘Agmo kakasian iray traidor’ (5)

   • “Kansionen ko so nipaakar ed biskeg mo” (16)

 • 60

  • Tataloen na Dios iray kalaban

   • Agnailaloan so panangiliktar na too (11)

   • “Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari” (12)

 • 61

  • Say Dios, mabiskeg a tori sumpad saray kalaban

   • “Magmaliw ak a sangkaili ed toldam” (4)

 • 62

  • Say peteg a kililiktar et manlalapud Dios

   • “Maan-anos ak a manaalagar ed Dios” (1, 5)

   • ‘Ibalikas yod Dios so amin a walad puso yo’ (8)

   • Saray totoo et singa labat ingas (9)

   • Agkayo manmamatalek ed kayamanan (10)

 • 63

  • Pampipirawat ed Dios

   • “Magmaong nen say bilay so matoor a panangarom” (3)

   • ‘Apenek ed sankaabigan’ (5)

   • Panagdalepdep ed Dios no labi (6)

   • ‘Ompepeket ak ed Dios’ (8)

 • 64

  • Proteksion ed maamot a panangataki

   • “Kenaen ira na Dios” (7)

 • 65

  • Pangaasikaso na Dios ed dalin

   • “Dumerengel na pikakasi” (2)

   • ‘Maliket so toon pipilien mo’ (4)

   • Say daakan a kamaongan na Dios (11)

 • 66

  • Saray makapakelkelaw a gawa na Dios

   • “Gali dia tan nengneng yo ray kimey na Dios” (5)

   • “Tooren ko ray sipan kod sika” (13)

   • Ondedengel so Dios ed pikakasi (18-20)

 • 67

  • Say Dios et takotan na amin a totoo ed interon dalin

   • Say dalan na Dios et nakabatan (2)

   • ‘Idayew komon na amin a totoo so Dios’ (3, 5)

   • “Bendisyonan itayo na Dios” (6, 7)

 • 68

  • ‘Nitaytayak komon iray kalaban na Dios’

   • “Ama na saray ulila” (5)

   • Say Dios et mangiiter na ayaman ed maermen (6)

   • Iyaabawag na bibii so maong a balita (11)

   • Regalo a lalaki (18)

   • ‘Inagew-agew a sasakbaten nen Jehova iray awit tayo’ (19)

 • 69

  • Pikakasi pian niliktar

   • “Say seseg ko parad abung mo et mandarlang ed loob ko” (9)

   • “Ebatan mo ak pan tampol” (17)

   • “Papainumen da ak na tuka” (21)

 • 70

  • Kinerew a tulongan a tampol

   • “Kiwas kan tampol parad siak” (5)

 • 71

  • Say panmamatalekan na mamatatken

   • Manmamatalek ed Dios manlapud inkaugaw (5)

   • “Sano makapuy ak la” (9)

   • ‘Ibabangat ak na Dios manlapu lad inkaugaw ko’ (17)

 • 72

  • Say arin tinuro na Dios et manuley a walaay kareenan

   • “Ombulaslas so matunong” (7)

   • Saray sakop et manlapud sakey a dayat anggad sananey a dayat (8)

   • Say pangiliktar manlapud karuksaan (14)

   • Dakdakel so ilik diad dalin (16)

   • Narayew ya anggad angga so ngaran na Dios (19)

 • 73

  • Nipawil so dugan espiritual a panmoria na toon walaay takot ed Dios

   • “Aliwa lawari inarap na saray salik” (2)

   • “Inagew-agew ak a nagogonigon” (14)

   • ‘Anggad linmoob ak ed santuaryo na Dios’ (17)

   • Saray mauges et walad andanglel a pasen (18)

   • Say iyasingger ed Dios et maabig (28)

 •  74

  • Sakey a pikakasi a nonoten na Dios so totoo to

   • Ninodnonot iray panangiliktar na Dios (12-17)

   • “Nonot moy pangakantiaw na kabusol” (18)

 • 75

  • Patas a mangukom so Dios

   • Say mauges et oninum ed kopa nen Jehova (8)

 • 76

  • Say impanalo na Dios ed saray kalaban na Sion

   • Ililiktar na Dios so mauyamo (9)

   • Iyabeba iray mapaatagey a kalaban (12)

 • 77

  • Sakey a pikakasi diad panaoy gonigon

   • Panagdalepdep ed saray kimey na Dios (11, 12)

   • ‘Wala tay makapipara ed sika, O Dios?’ (13)

 • 78

  • Say panangasikaso na Dios tan say kaandiay pananisia na Israel

   • Ipaamta ed onsublay a henerasyon (2-8)

   • “Ag-ira angipatnag na pananisia ed Dios” (22)

   • “Naakan a nanlapud tawen” (24)

   • “Pinaermen day Masanton Dios na Israel” (41)

   • Manlapud Ehipto paonlad Insipan a Dalin (43-55)

   • “Lanang dan susuboken so Dios” (56)

 • 79

  • Sakey a pikakasi sanen inmataki iray nasyon ed saray totoo na Dios

   • “Balbalawen kami” (4)

   • ‘Tulongan mo kami nisengeg ed ngaran mo’ (9)

   • “Bales mo pan maminpito iray kakaabay mi” (12)

 • 80

  • Kinerew ed Pastol na Israel so pangipawil

   • “O Dios, ipawil mo kami pa” (3)

   • Say Israel bilang ubas ya intanem na Dios (8-15)

 • 81

  • Sinimbawa ya ontulok

   • Agkayo mandadayew ed sananey a dios (9)

   • ‘No ondengel kayo labat komon’ (13)

 • 82

  • Kinerew so maptek a panangukom

   • Say Dios et manguukom diad limog na “saray dirios” (1)

   • “Iyagel yo so pakaskasi” (3)

   • “Dirios kayo” (6)

 • 83

  • Sakey a pikakasi sano wala ray kalaban

   • “O Dios, agka komon manpapareen” (1)

   • Saray kalaban et singa amagan dika a nipapalir-palir (13)

   • Say ngaran na Dios et Jehova (18)

 • 84

  • Pirpirawaten so alay abig a tabernakulo na Dios

   • Say pirawat na sakey a Levita a magmaliw a singa siwit (3)

   • “Say sakey agew ed saray sular na templom” (10)

   • ‘Say Dios et agew tan samper’ (11)

 • 85

  • Sakey a pikakasi parad pangipawil

   • Salitaen na Dios so kareenan ed saray matoor ed sikato (8)

   • Say matoor a panangaro tan katooran et manbana (10)

 • 86

  • Anggapoy dios a makapiparad si Jehova

   • Si Jehova et akaparaan a mamerdona (5)

   • Amin a nasyon et mandayew ed si Jehova (9)

   • “Ibangat mo pad siak so paraan mo” (11)

   • “Iyapasakey mo pay pusok” (11)

 • 87

  • Sion, say syudad na tuan Dios

   • Saramay niyanak ed Sion (4-6)

 • 88

  • Pikakasi pian niyarawi ed patey

   • “Say bilay ko et wala lad tambib na Lubok” (3)

   • ‘Kinabuasan ak a manpipikasid sika’ (13)

 • 89

  • Pangansion nipaakar ed matoor a panangaro nen Jehova

   • Impisipanan ed si David (3)

   • Say ilalak nen David et mansiansia ya anggad angga (4)

   • Say Dios et tinawag ya “Amak” na samay nilanaan To (26)

   • Say impisipanan ed si David et segurado (34-37)

   • Agnaliktaran na too so Lubok (48)

 • 90

  • Say Dios ya agmangangga tan say too ya antikey so bilay to

   • Say sanlibon taon et singa karuman labat (4)

   • Say too et manbibilay na 70-80 taon (10)

   • “Ibangat mo kami pa no panon min bilangen iray agew mi” (12)

 •  91

  • Proteksion diad maamot a pasen na Dios

   • Inliktar manlapud patit na samay manag-erel na manok (3)

   • Salimbeng diad silong na saray payak na Dios (4)

   • Liktar anggaman nilibo so nabaktar (7)

   • Ingganggan iray anghel a manbantay (11)

 • 92

  • Si Jehova et nitandoro ya anggad angga

   • Saray makapakelkelaw a gawa tan aralem a kanonotan to (5)

   • “Say matunong et ombulaslas a singa kiew” (12)

   • Saray matatken et mantultuloy ya onaligwas (14)

 • 93

  • Say sankatageyan ya uley nen Jehova

   • “Si Jehova et nagmaliw ya Ari!” (1)

   • “Saray panonot mo et napanmatalkan” (5)

 • 94

  • Sakey a pikakasi pian ombales so Dios

   • ‘Anggad kapigan mansiansia iray mauges?’ (3)

   • Say panametek nen Jah et manresultad liket (12)

   • Agpaulyan na Dios so totoo to (14)

   • ‘Mamapawala na gulo diad panamegley na ley’ (20)

 • 95

  • Say dugan panagdayew a katekep toy katutulok

   • “Natan, no dedengelen yoy boses to” (7)

   • “Agyo papaaweten so puso yo” (8)

   • “Ag-ira onloob ed painawak” (11)

 • 96

  • “Kansionan yo si Jehova na sakey a balon kansion”

   • Si Jehova et sankamakanepegan na dayew (4)

   • Saray dirios na totoo et andi-kakanaan (5)

   • Mandayew a say kawes yo et masanto (9)

 • 97

  • Si Jehova et nitandoro nen say arum ni ran dirios

   • “Si Jehova et nagmaliw ya Ari!” (1)

   • Aro yoy Jehova, busol yoy kaugsan (10)

   • Liwawa parad matunong (11)

 • 98

  • Si Jehova, say Manangiliktar tan matunong ya Ukom

   • Impaamta so panangiliktar nen Jehova (2, 3)

 • 99

  • Si Jehova, say masanton Ari

   • Nitrono diad tagey na saray kerubin (1)

   • Dios a mameperdona tan manudusa (8)

 • 100

  • Pisasalamat ed Manamalsa

   • “Maliket yon lingkoran si Jehova” (2)

   • ‘Say Dios so nanggawad sikatayo’ (3)

 • 101

  • Manuley ya onkikiwas a walaay integridad

   • ‘Agko konsintien so matangsit’ (5)

   • “Onnengneng ak ed saray matoor” (6)

 • 102

  • Pikakasi na sakey a nalalames sano maneermen

   • “Singa ak siwit a manbubukbukor” (7)

   • “Saray agew ko et singa aninon kalkalnan nababalang” (11)

   • “Ipaalagey lamet nen Jehova so Sion” (16)

   • Si Jehova et mansiansia ya anggad angga (26, 27)

 • 103

  • “Idayew ko si Jehova”

   • Iyaarawi na Dios iray kasalanan tayo (12)

   • Say panangasi na Dios bilang ama (13)

   • Sankanonot na Dios a dabok itayo (14)

   • Say trono tan inkaari nen Jehova (19)

   • Susumpalen na saray anghel so salita na Dios (20)

 • 104

  • Pangirayew ed Dios lapud saray makapakelaw a pinalsa

   • Say dalin et mansiansia ya anggad angga (5)

   • Alak tan tinapay parad too (15)

   • “Agaylay karakel na saray kimey mo!” (24)

   • ‘No ekalen so espiritu ra, ompatey ira’ (29)

 • 105

  • Saray impangipatnag nen Jehova na katooran ed totoo to

   • Sankanonot na Dios so sipanan to (8-10)

   • “Agyo didiwiten iray nilanaan ko” (15)

   • Say inaripen a si Jose et inusar na Dios (17-22)

   • Saray milagro na Dios diad Ehipto (23-36)

   • Say intaynan na Israel ed Ehipto (37-39)

   • Ninonot na Dios so sipan tod si Abraham (42)

 • 106

  • Say ag-impangapresya na Israel

   • Alingwanan dan tampol iray ginawa na Dios (13)

   •  Say gloria na Dios et insalat dad imahen na baka (19, 20)

   • Agda anisiaan so sipan na Dios (24)

   • Akibiang irad panagdayew ed si Baal (28)

   • Saray ananak et imbagat ed saray demonyo (37)

 • 107

  • Misalamat ed Dios lapud saray makapakelaw a ginawa to

   • Intonton to ra ed dugan dalan (7)

   • Pinenek to may napgaan tan samay narasan (9)

   • Impaway to rad bilunget (14)

   • Sikatoy angiganggan pian onabig ira (20)

   • Iyaagel to ray mairap-bilay ed panaglames (41)

 • 108

  • Pikakasi pian manalo ed saray kalaban

   • Agnailaloan so panangiliktar na too (12)

   • “Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari” (13)

 • 109

  • Pikakasi na toon nagogonigon

   • ‘Alaen komon na sananey so posisyon to’ (8)

   • Onalagey so Dios diad abay na toon pakaskasi (31)

 • 110

  • Ari tan saserdote a singa si Melquisedec

   • “Manuley ka ed pegley na kakabusol mo” (2)

   • Saray mabulos a kalangweran et singa ra linaew (3)

 • 111

  • Idayew si Jehova lapud makapakelkelaw iran kimey to

   • Say ngaran na Dios et masanto tan makapadinayew (9)

   • Say takot ed si Jehova et karunongan (10)

 • 112

  • Say matunong a too et ontatakot ed si Jehova

   • Say mabunlok a manpautang et onaligwas (5)

   • “Say matunong et nanodnonotan ya anggad angga” (6)

   • Say mabunlok et mangiiter ed mairap-bilay (9)

 • 113

  • Say Dios a walad tagey et ipapaalagey toy pakaskasi

   • Say ngaran nen Jehova et narayew ya anggad angga (2)

   • Say Dios et onuusdong (6)

 • 114

  • Say impangiliktar ed Israel manlapud Ehipto

   • Binmatik so dayat (5)

   • Saray palandey et linmulukson singa kalakian a karnero (6)

   • Say anaw-awet a bato et nagmaliw a subol (8)

 • 115

  • Say Dios labat so nepeg ya igloria

   • Andiay bilay a dirios (4-8)

   • Say dalin et inter ed saray totoo (16)

   • “Si Jah et ag-idadayew na saray inaatey” (17)

 • 116

  • Sakey a kansion parad pisasalamat

   • “Antoy ibales kod si Jehova?” (12)

   • “Oninum ak ed kopa na kililiktar” (13)

   • “Tooren ko ray sinambaan kod si Jehova” (14, 18)

   • Mabmabli so ipatey na saray matoor (15)

 • 117

  • Imbaga ed amin a nasyon ya idayew day Jehova

   • Abalbaleg so matoor a panangaro na Dios (2)

 • 118

  • Pisasalamat lapud impanalo nen Jehova

   • ‘Tinmawag ak ed si Jah, tan inebatan to ak’ (5)

   • “Si Jehova et walad abay ko” (6, 7)

   • Say baton impulisay et magmaliw a manunan bato ed suyok (22)

   • ‘Samay onsasabi diad ngaran nen Jehova’ (26)

 • 119

  • Apresasyon ed mablin salita na Dios

   • ‘Panon a napansiansian malinis na saray kalangweran so kabibilay da?’ (9)

   • “Labalabay ko ray panonot mo” (24)

   • “Say salitam so ilalok” (74, 81, 114)

   • “Ontan lay panangarok ed ganggan mo!” (97)

   • “Mas aralem so pakatebek ko nen say amin a managbangat ko” (99)

   • “Say salitam et sakey a silew ed salik” (105)

   • ‘Say kabaliksan na salitam et katuaan’ (160)

   • Kareenan ed saramay mangaarod ganggan na Dios (165)

 • 120

  • Say pampipirawat na sakey a dayo ed kareenan

   • ‘Iliktar mo ak ed mapalikdon dila’ (2)

   • “Kareenan so labay ko” (7)

 •  121

  • Sasalimbengan nen Jehova so totoo to

   • “Say tulong ko et manlapud si Jehova” (2)

   • Agbalot nanaugip si Jehova (3, 4)

 • 122

  • Pikakasi parad kareenan na Jerusalem

   • Say liket na iyakar ed abung nen Jehova (1)

   • Say syudad a tinugyop bilang saksakey (3)

 • 123

  • Onnenengneng ed si Jehova pian nakasian

   • ‘Singa saray ariripen, onnenengneng kami ed si Jehova’ (2)

   • “Aperapera kami la ed panagmudmora” (3)

 • 124

  • “No si Jehova et anggapod dapag tayo”

   • Akablos ed aderal a patit (7)

   • “Say tulong tayo et manlalapud ngaran nen Jehova” (8)

 • 125

  • Proprotektaan nen Jehova so totoo to

   • “No panon a saray palandey et akapaliber ed Jerusalem” (2)

   • “Niwala komon so kareenan ed Israel” (5)

 • 126

  • Say maliket ya impawil na Sion

   • “Si Jehova et nanggawa na makapakelaw iran bengatla” (3)

   • Say panak-akis et asalatan na panlikliket (5, 6)

 • 127

  • No anggapoy Dios, andi-kakanaan so amin a bengatla

   • “No aliwan si Jehova so mangipaalagey na abung” (1)

   • Saray ananak, tumang manlapud Dios (3)

 • 128

  • Maliket iramay ontatakot ed si Jehova

   • Say asawan bii et singa mabungan ubas (3)

   • “Nanengneng mo komon ya onaligwas so Jerusalem” (5)

 • 129

  • Inataki balet ag-atalo

   • Saray mamubusol ed Sion et niiyan ed kababaingan (5)

 • 130

  • “Manlapud kaaralman et ontatawag ak ed sika”

   • ‘No saray lingo so bantayan mo’ (3)

   • Tua so panamerdona nen Jehova (4)

   • “Labalabay ko so manalagar ed si Jehova” (6)

 • 131

  • Kontento a singa pinakson ugaw

   • Agpampirawat ed saray bengatlan masyadon abalbaleg (1)

 • 132

  • Pinili si David tan say Sion

   • “Agmo komon ipupulisay so nilanaan mo” (10)

   • Akawesan na kililiktar iray saserdote na Sion (16)

 • 133

  • Saniiban manaayam a walay pankakasakey

   • Singa larak ed ulo nen Aaron (2)

   • Singa linaew ed Hermon (3)

 • 134

  • Panangirayew ed Dios no labi

   • “Itagey yo ray lima yo diad kasantosan” (2)

 • 135

  • Idayew yoy Jah lapud katagyan to

   • Saray tanda tan milagro sumpad Ehipto (8, 9)

   • “Say ngaran mo et mansiansia ya anggad angga” (13)

   • Andiay bilay a dirios (15-18)

 • 136

  • Say matoor a panangaro nen Jehova et mansiansia ya anggad angga

   • Marundunong ya impanggawa ed tawen tan dalin (5, 6)

   • Inatey so Faraon diad Ambalangan Dayat (15)

   • Sankanonot na Dios iray nagogonigon (23)

   • Naakan parad amin a mabilay a bengatla (25)

 • 137

  • Diad gilig na saray ilog ed Babilonia

   • Agkinansion iray kansion nipaakar ed Sion (3, 4)

   • Say Babilonia et naderal (8)

 • 138

  • Say Dios et mangiyaansakit anggaman nitandoro

   • ‘Inebatan moy pikakasik’ (3)

   • ‘Anggan wala ak ed peligro et inliktar mo ak’ (7)

 • 139

  • Kabkabat na Dios iray lingkor to

   • Agnatakasan so espiritu na Dios (7)

   • “Makapakelkelaw so inkagawak” (14)

   • ‘Anengneng mo ak sanen ilulukon ak ni labat’ (16)

   • “Itonton mo ak ed dalan na andi-anggaan” (24)

 • 140

  • Si Jehova, say mabiskeg a Manangiliktar

   • Saray mauges a totoo et singa serpiente (3)

   • Saray maruksan totoo et ompatey (11)

 • 141

  • Pikakasi pian nasalimbengan

   • “Komon ta say pikakasik et magmaliw a singa insenso” (2)

   •  Say panagbano na matunong et singa larak (5)

   • Saray mauges et napepelag ed saray mismon iket da (10)

 • 142

  • Pikakasi pian niliktar ed saray managpasegsegang

   • “Anggapoy nabatikan ko” (4)

   • “Sika labat lay walad siak” (5)

 • 143

  • Singa amagaan a dalin a napgaan ed Dios

   • ‘Nodnonoten ko iray kimey mo’ (5)

   • “Ibangat mo ak pan manggaway linawam” (10)

   • ‘Say espiritum a maomaong so mangitonton ed siak’ (10)

 • 144

  • Pikakasi parad pananalo

   • “Antoy kablian na too?” (3)

   • ‘Nitaytayak komon iray kabusol’ (6)

   • Maliket iray totoo nen Jehova (15)

 • 145

  • Panangirayew ed Dios, say makapanyarin Ari

   • ‘Iyabawag koy pakapanyari na Dios’ (6)

   • “Si Jehova et maomaong ed amin” (9)

   • “Idayew ka na saray matoor ed sika” (10)

   • Say Dios so ari ya anggad angga (13)

   • Say lima na Dios et pepeneken toy amin (16)

 • 146

  • Manmatalek ed Dios, aliwan diad totoo

   • Naaandi so nonot na too diad ipapatey (4)

   • Iyaatagey na Dios iramay nipaabeba (8)

 • 147

  • Pangirayew ed saray kimey na Dios a pakapatnagay aro tan pakapanyari to

   • Papaabigen to ray asakitan so puso ra (3)

   • Amin a bitewen et tatawagen tod ngaran (4)

   • Ibabaki toy niebe a singa abel (16)

 • 148

  • Si Jehova et idayew na amin a pinalsa

   • “Idayew yo, amin yon anghel to” (2)

   • ‘Idayew yo, O agew, bulan, tan bibitewen’ (3)

   • Say Dios et idayew na ugugaw tan mamatatken (12, 13)

 • 149

  • Kansion a mangirarayew ed pananalo na Dios

   • Panliliketan na Dios so totoo to (4)

   • Say kagalangan et walad amin a matoor ed Dios (9)

 • 150

  • Amin a bengatlan onlilinawa et idayew da komon si Jah

   • Hallelujah! (1, 6)