Salmo 27:1-14

  • Si Jehova, say manasalimbeng ed bilay ko

    • Naliliketan ed templo na Dios (4)

    • Mangiyaansakit si Jehova anggano saray atateng et andi (10)

    • “Manilalo kad si Jehova” (14)

Salmo nen David. 27  Si Jehova so liwawak+ tan say manangiliktar ko. Anggapoy nepeg kon takotan.+ Si Jehova so manasalimbeng ed bilay ko.+ Anggapoy pakakebbiewan ko.   Sanen inataki ak na saray mauges a totoo a singa labay da ak a buagen,+Saray kalaban ko tan saray kabusol ko so atiror-tiror tan atumtumba.   Anggano mankampo sumpad siak so sakey ya armada,Agak makaliknay takot.+ Anggano walay miguerra ed siak,Matalek ak nin siansia.   Walay sakey a bengatlan kinerew kod si Jehova—Satan so pirawat ko—A makapanayam ak komon ed abung nen Jehova diad interon bilay ko,+Pian nanengneng koy kamaongan nen JehovaTan pian malikeliket ak ya onnengneng* ed templo* to.+   Ta iyamot to ak ed ayaman to diad agew na kairapan;+Iyakar to ak ed maamot a pasen diad tolda to;+Isapat to ak ed tapew na baleg a bato.+   Natan et taloen ko ray kakabusol ko ya akapaliber ed siak;Mangiyapay ak na saray bagat diad tolda to tan oneyag ak ed liket;Kansionan ko na panangidayew* si Jehova.   Dengel mo ak komon, O Jehova, sano ontatawag ak;+Kasian mo ak pa tan ebatan mo ak.+   Say pusok et mansasalita parad sika, a kuan to: “Anap yo ak.” Anapen ta ka, O Jehova.+   Agmo iyaamot so lupam ed siak.+ Agmo ipupulisay so lingkor mo lapud sanok mo. Sikay mananulong ko;+Agmo ak komon ikakaindan odino tataynan, O Dios na kilalaban ko. 10  Anggano paulyan ak na mismon amak tan inak,+Si Jehova so mangasikaso ed siak.+ 11  Ibangat mo pad siak so dalan mo, O Jehova,+Itonton mo ak pa ed basbas na kaptekan lapud saray kakabusol ko. 12  Agmo ak komon iyaawat ed saray kalaban ko,*+Ta wala ray palson testigo a sumpad siak,+Tan imbaga ran walay mauges a gawaen dad siak. 13  Kawalaan ko la kasi no agak anisiaA nanengneng koy kamaongan nen Jehova diad dalin na saray mabilay?*+ 14  Manilalo kad si Jehova;+Manpakpel ka tan pabiskeg moy linawam.+ On, manilalo kad si Jehova.

Paimanod leksab

Odino “pian onnengneng ak tekep na panagdalepdep.”
Odino “santuaryo.”
Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad.”
Odino “ed kamarerwa na saray kalaban ko.”
Odino posiblin, “Talagan manisia ak a nanengneng koy kamaongan nen Jehova diad dalin na saray mabilay.”