Salmo 48:1-14

  • Sion, say syudad na Maglorian Ari

    • Panliliketan na interon dalin (2)

    • Nengnengen so syudad tan saray tori to (11-13)

Sakey a kansion. Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ 48  Si Jehova et makapanyari tan sankamakanepegan na dayewDiad syudad na Dios tayo, diad masanton palandey to.   Say Palandey Sion diad arawin amianenEt marakdakep lapud kaatagey to, panliliketan na interon dalin,+Say syudad na Maglorian Ari.+   Diad saray malet a tori to,Impaamta na Dios a Sikatoy maligen a salimbengan.*+   Ta nantitipon* iray arari;Sankakaiba iran linma.   Kanengneng da ed syudad, nikelawan ira. Ataranta tan kibatiktik ira lapud takot da.   Diman et ginmiwgiw ira,Pinasyay irap da a singa ed sakey a biin manaanak.   Diad panamegley na dagem a manlalapud bukig et gagaygayen mo ray barko na Tarsis.   Samay nadngelan mi et anengneng min mismo natanDiad syudad nen Jehova na saray armada, diad syudad na Dios mi. Say Dios et iletneg to itan a malet ya anggad angga.+ (Selah)   O Dios, dadalepdepen mi so matoor a panangarom,+Legan a wala kamid loob na templom. 10  Singa say ngaran mo, O Dios, say dayew moEt nipapasabi anggad saray sampot na dalin.+Say kawanan a limam et napno na inkatunong.+ 11  Manliket komon so Palandey Sion,+Manggayaga komon iray baley* na Juda, lapud saray panangukom mo.+ 12  Manakar kayo ed paliber na Sion; liber yo itan;Bilang yo ray tori to.+ 13  Imano yon maong iray pandepensan padir* to.+Nengneng yo ray malet a tori to,Pian nipaamta yo itan ed ontumbok iran henerasyon. 14  Ta sayan Dios so Dios tayo+ ed andi-anggaan.Iwanwan to itayo ya anggad angga.*+

Paimanod leksab

Odino “atagey tan maligen a pasen.”
Odino “nambabana.”
Literal, “ananak a bibii.”
Odino “iray malet a padir.”
Odino posiblin, “anggad ipatey tayo.”