Salmo 104:1-35

  • Pangirayew ed Dios lapud saray makapakelaw a pinalsa

    • Say dalin et mansiansia ya anggad angga (5)

    • Alak tan tinapay parad too (15)

    • “Agaylay karakel na saray kimey mo!” (24)

    • ‘No ekalen so espiritu ra, ompatey ira’ (29)

104  Idayew ko* si Jehova.+ O Jehova a Dios ko, makapadinayew ka.+ Akawesan kay katagyan* tan karlangan.+   Akasulong ed sikan singa kawes so liwawa;+Ibubuskag mon singa abel a tolda so katawenan.+   Iiyan mo ray biga na ayaman mo diad tapew na saray danum ed tagey,*+Gagawaen mon karwahe iray lurem,+Onaabante ka diad panamegley na saray payak na dagem.+   Saray anghel mo et gagawaen mon makapanyarin puersa,*Saray lingkor mo et gagawaen mon apoy a mangaakmon.+   Inletneg moy dalin diad saray pundasyon to;+Ag-itan nagalaw diad pasen to* ya anggad angga.+   Sinakbongan mo itan na araralem a danum a singa kawes.+ Saray danum et sinakoban day kapalandeyan.   Diad pasnok mo et binmatik ira;+Diad tanol na karol mo et kinmuyat ira ed takot   —Inmatagey iray palandey+ tan inmabeba iray lawak—Paonlad pasen ya inletneg mo parad sikara.   Angiyan ka na ketegan, a ditan et ag-ira nayarin onlampas,+Pian agda lan balot sakbongan so dalin. 10  Papapawayen mo ray subol diad saray lawak;*Diad leet na saray palandey et manag-agus ira. 11  Mangitatarya ra na danum parad amin ya atap ya ayep ed uma;Naaandi inkapgaan na saray atap ya asno. 12  Diad abay da so panuubongan na saray siwit ed tawen;Unuuni ira diad saray sanga na masalompapak a kakiewan. 13  Manlapud saray ayaman mod tagey et sasalogen mo ray palandey.+ Say dalin et napno na bunga na saray kimey mo.+ 14  Patutuboen mo ray dika parad ayayepTan saray tanaman ya onkana ed katooan,+Pian napawalay naakan diad dalin 15  Tan alak a mamapaliket ed puso na too,+Larak a mamapasileng ed lupa to,Tan tinapay a mamepenek ed puso to.+ 16  Naynay a nasasalog iray kiew nen Jehova,Saray sedro na Lebanon ya intanem to, 17  A ditan manggagawa na ubong iray siwit. Saray kiew ya enebro so ayaman na dulakak.+ 18  Saray ataragey a palandey so ayaman na saray atap a kanding;+Saray angkakabaleg a bato so amotan na saray kuneho ed kabatoan.+ 19  Ginawam so bulan a panandaan ed saray aturon panaon;Say agew et amta to no kapigan onselek.+ 20  Papawalaen moy bilunget, tan onlalabi,+Diad satan et manliberliber so amin ya atap ya ayep ed katakelan. 21  Saray malangwer a leon* et managlem no walay labay dan buagen+Tan manaanap iray naakan da manlapud Dios.+ 22  Sano ombubutay so agew,Ompapawil tan ondudukol irad saray ayaman da. 23  Say too et oonlad trabaho to,Tan mankikimey anggad labi. 24  Agaylay karakel na saray kimey mo, O Jehova!+ Amin iratan et ginawam ed karunongan.+ Say dalin et napno na saray ginawam. 25  Wadtan so dayat ya araldalem tan maawa-awang,A kawalaan na agnabilang a mabilay a bengatla, saray angkekelag tan angkakabaleg.+ 26  Ditan ombiabiahe iray barko,Tan say Leviatan*+ a pinalsam pian manlangoylangoy ditan. 27  Amin da et manaalagar ed sikaPian ikdan mo ray naakan diad panaon a nakaukolan da.+ 28  Saray iiter mo et titiponen da.+ Sano ilulukas moy limam et napepenek ira na maong iran bengatla.+ 29  Sano iyaamot moy lupam, nagugulo ra. No ekalen moy espiritu ra, ompatey ira tan ompawil irad dabok.+ 30  No ibakim so espiritum,* napalsa ira,+Tan pasisimbaloen moy tapew na dalin. 31  Say gloria nen Jehova et mansiansia ya anggad angga. Panliketan nen Jehova iray kimey to.+ 32  Sikatoy onnenengneng ed dalin tan onggigiwgiw itan;Didiwiten to ray palandey tan onaasewek iratan.+ 33  Kansionan ko si Jehova+ diad interon bilay ko;Kansionan ko na panangidayew so* Dios ko legan a mabilay ak.+ 34  Komon ta saray nononoten ko et makapaliket ed sikato.* Manliket ak lapud si Jehova. 35  Saray makasalanan et naandi ed dalin,Tan anggapo lay naromog a mauges.+ Idayew ko* si Jehova. Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “kagalangan.”
Odino “na kamarerwak.”
Literal, “diad saray danum.”
Literal, “espiritu.”
Odino “Ag-itan natentenyeg.”
Odino “saray kulos.”
Odino “Saray mabiskeg tan malangwer a leon.”
Nengnengen so Glosaryo.
Tutukoyen na saya so aktibon puersa na Dios.
Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad.”
Odino posiblin, “Komon ta makapaliket so panagdalepdep ko nipaakar ed sikato.”
Odino “na kamarerwak.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.