Salmo 129:1-8

  • Inataki balet ag-atalo

    • Saray mamubusol ed Sion et niiyan ed kababaingan (5)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 129  “Manlapu lad inkaugaw ko et lanang da ak ya aatakien.”+ —Ibaga komon na Israel—   “Manlapu lad inkaugaw ko et lanang da ak ya aatakien;+Balet agda ak natatalo.+   Saray managbaka et nambaka ed beneg ko;+Pinarukey da ray gulis na binaka ra.”   Balet si Jehova et matunong;+Pinupultot to ray lubir na mauges.+   Amin iramay mamubusol ed SionEt niiyan ed kababaingan tan onatras lapud kabandayan.+   Magmaliw iran singa dika diad saray atepA namamagaan la antis nin bagoten,   Ya agda napano so lima na managgapasTan saray taklay na samay mantitipon na inani.   Saramay ondadalan et agda ibaga: “Bendisyonan kayo komon nen Jehova;Bebendisyonan mi kayo diad ngaran nen Jehova.”

Paimanod leksab