Salmo 49:1-20

  • Kakulangkulangan na panmatalek ed kayamanan

    • Anggapoy toon makadondon ed arum (7, 8)

    • Say Dios et manondon manlapud Lubok (15)

    • Say kayamanan et agmakapangiliktar manlapud ipapatey (16, 17)

Parad direktor. Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ Sakey a kansion. 49  Dengel yo ’ya, amin yon totoo.Imano yo, amin yon manaayam ed mundo,*   Abeba man odino atagey so kipapasen yo,*Mayaman man odino mairap-bilay kayo.   Say sangik et mansalita na karunongan,Tan say pandadalepdep na pusok+ et mangipatnag na pakatalos.   Imanoen koy sakey a proverbio;Ipaliwawak so pabitlak legan a totogtogen so arpa.   Akin et ontakot ak diad panaon na gonigon,+Sano apaliberan ak na kaugsan* na saramay malabay a maneral ed siak?   Saramay manmamatalek ed kayamanan da+Tan mangilalastog ed dakdakel a kaykayarian da,+   Anggapon balot ed sikara so makadondon ed agi toOdino makapangiter ed Dios na panondon ed sikato,+   (Mabmabli so dondon parad bilay* daKanian agdan balot nabayaran itan);   Pian sikatoy manbilay komon ya andi-anggaan tan agto nanengneng so abot.*+ 10  Nanenengneng to ya anggan saray marunong a totoo et ompapatey;Pati samay andiay kalakal tan kulang na pakatalos,+Tan ititilak dad arum so kayamanan da.+ 11  Say pirawat na puso ra et mansiansiay kaabungan da ya anggad angga,Saray tolda ra ya anggad saray mantutumbokan a henerasyon. Saray dalin da et inngaran dad inkasikara. 12  Balet say too, anggaman gagalangen, et agmansiansia;+Anggapoy pidumaan to ed saray ayep ya ompapatey.+ 13  Oniay pansusumpalan na saramay andiay kalakal+Tan saramay mangaalig ed sikara, a naliliketan ed saray andi-kakanaan a salita ra. (Selah) 14  Singa ra karnero ya aturon onlad Lubok.* Patey so magmaliw a pastol da;Say maptek so manuley ed sikara+ diad kabuasan. Amin a pakabidbiran ed sikara et naandi;+Say Lubok*+ imbes a palasyo so magmaliw ya ayaman da.+ 15  Balet say Dios et dondonen to ak* ed pakayari* na Lubok,*+Ta bembenan to ak. (Selah) 16  Agka natatakot sano onyaman so sakey a too,Sano lalon ondarakep so abung to, 17  Ta sano ompatey et anggapon balot so naawit to;+Agmilad sikato so karakpan to.+ 18  Ta legay bilay to et ibabalikas toy panliket tod sarili to.*+ (Irarayew ka na totoo sano onaasenso ka.)+ 19  Balet diad kaunoran et nakaiba to ray inmuunan atateng to. Agda lan balot nanengneng so liwawa. 20  Say toon agmakatalos ed saya, anggaman gagalangen,+Et anggapoy pidumaan to ed saray ayep ya ompapatey.

Paimanod leksab

Odino “sistema na bengabengatla.”
Literal, “saray ananak a lalaki na katooan pati saray ananak a lalaki na too.”
Literal, “lingo.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “lubok.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so kamarerwak.”
Literal, “lima.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa to.”