Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 15

Panon Kan Magmaliw a Maliket?

“Mas maong ni mangan na pisipising a walay aroan nen say mangan na karne na pinataban baka a walay busolan.”

Proverbio 15:17

“Siak si Jehova a Dios mo, say mangibabangat ed sika pian nagunggonaan ka, say mangiwawanwan ed sika diad dalan a nepeg mon panakaran.”

Isaias 48:17

“Maliket iray manonot ed espiritual a pankaukolan da, ta kayarian da so Panarian na tawen.”

Mateo 5:3

“Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.”

Mateo 22:39

“Say labay yon gawaen na totoo ed sikayo, gawa yo met ed sikara.”

Lucas 6:​31

“Maliket iramay onderengel tan manusumpal ed salita na Dios!”

Lucas 11:28

“Anggano dakdakel so kayarian na sakey a too, ag-iratan makapangiter ed sikato na bilay.”

Lucas 12:15

“Kanian, no walay naakan tan kawes tayo, mankontento tayo la ed saratan.”

1 Timoteo 6:8

“Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.”

Gawa 20:35