Salmo 149:1-9

  • Kansion a mangirarayew ed pananalo na Dios

    • Panliliketan na Dios so totoo to (4)

    • Say kagalangan et walad amin a matoor ed Dios (9)

149  Idayew yoy Jah!* Kansionan yo si Jehova na sakey a balon kansion;+Idayew yo diad kongregasyon na saray matoor.+   Say Israel et manliket komon lapud Makapadinayew a Dios a nanggawad sikato;+Saray anak na Sion et manggayaga komon lapud Ari ra.   Idayew da komon so ngaran to a walay pansasayaw+Tan kansionan da na panangirayew,* a bansagan day tamburin tan arpa.+   Ta panliliketan nen Jehova so totoo to.+ Papagalangan to ray mauyamo diad pangililiktar tod sikara.+   Manliket komon iray matoor lapud nigloria ira;Oneyag ira komon ed liket diad saray dukolan da.+   Saray kansion a mangirarayew ed Dios et ompaway komon ed sangi ra,Tan bembenan da komon so duaray-tarem ya espada,   Pian balesen da ray nasyonTan dusaen da ray totoo,   Pian nigulonggulong da ray arari raTan nikadena da ray gagalangen a totoo ed limog da,   Tan nidapo ra so panangukom a nisulat sumpad sikara.+ Sayan kagalangan et walad amin a matoor ed sikato. Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “mantogtog tan mangansion ira parad sikato.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.