Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 2

Panon mon nakabat so Dios?

“Sayan libro na Ganggan et agnepeg ya onarawi ed sangim, tan nepeg mon basaen a makalna ed agew tan labi, pian maalwar mon nagawaan so amin a nisulat ed saya; diad ontan et ontalona ka ed dalan mo, tan onkiwas kan walaay karunongan.”

Josue 1:8

“Intuloy dan binasa a maksil so libro, say Ganggan na tuan Dios, a malinew dan ipapaliwawa tan ibabaga ray kabaliksan na satan; kanian tinulongan da ray totoo a natalosan so ibabasa.”

Nehemias 8:8

“Maliket so toon agmanaakar unong ed simbawa na mauges . . . , imbes, say panliliketan to et say ganggan nen Jehova, tan babasaen ton makalna so ganggan To diad agew tan labi. . . . Amin a gawaen to et onaligwas.”

Salmo 1:​1-3

“Batik si Felipe a binansagan to itan tan nadngel ton babasaen a maksil na eunoko so libro nen propeta Isaias, tan inkuan to: ‘Natatalosan moy babasaen mo?’ Inkuan to: ‘Panon kon natalosan no anggapoy mangipaliwawa ed siak?’”

Gawa 8:​30, 31

“Saray agnanengneng a kualidad to, salanti, say andi-anggaan a pakapanyari tan inka-Dios to, et sankanengneng manlapu la nen pinalsa so mundo, lapud naaamtaan iratan ed panamegley na saray pinalsa, kanian anggapoy nibaraan da.”

Roma 1:​20

“Nodnonot mo irayan bengatla; iyulom iraya, pian nanengneng na amin a totoo so iyaaligwas mo.”

1 Timoteo 4:​15

“Nonoten tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo.”

Hebreo 10:24, 25

“No walad sikayo so kulang na karunongan, mantultuloy komon ya onkerew ed Dios, ta sikatoy mabunlok a mangiiter ed amin tan agmamabalaw, tan niiter itan ed sikato.”

Santiago 1:5