Salmo 46:1-11

  • ‘Say Dios so salimbengan tayo’

    • Saray makapakelaw a kimey na Dios (8)

    • Papatundaen na Dios iray guerra diad interon dalin (9)

Parad direktor. Kansion na saray anak a lalaki nen Kora.+ Unong ed estilon Alamoth.* 46  Say Dios so salimbengan tan biskeg tayo,+Mainomay a nakerewan na tulong diad panaoy gonigon.+   Kanian ag-itayo ontakot, anggan nauman so dalin,Anggan nageray iray palandey tan onlereg ed dalem na dayat,+   Anggan onungol tan omburabura iray danum to,+Anggan nayegyeg iray palandey lapud satan. (Selah)   Walay sakey ya ilog a saray agus to et mamapaliket ed syudad na Dios,+Say sankasantosan tan alay abig a tabernakulo na Sankatagyan.   Say Dios et walad syudad;+ ag-iya naderal.Tulongan iya na Dios kasabi palbangon.+   Manungol iray nasyon, nagba iray panarian;Inkasil toy boses to, tan atunaw so dalin.+   Si Jehova na saray armada et walad sikatayo;+Say Dios nen Jacob et sakey a maligen a salimbengan* tayo. (Selah)   Gali dia tan tasian yo ray kimey nen Jehova,No panon ton ginawa iray makapakelaw a bengatla diad dalin.   Papatundaen to ray guerra diad interon dalin.+ Puputeren to ray pana tan dederalen to ray gayang;Popoolan to ray kariton a parad guerra.* 10  “Suko ki la tan amtaen yo a siak so Dios.Nitandoro ak ed limog na saray nasyon;+Nitandoro ak diad dalin.”+ 11  Si Jehova na saray armada et walad sikatayo;+Say Dios nen Jacob et sakey a maligen a salimbengan tayo.+ (Selah)

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “et atagey tan maligen a pasen.”
Odino posiblin, “iray panagsamper.”