Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 7

Antoy Impropesiya na Biblia Nipaakar ed Panaon Tayo?

“Manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian . . . Amin irayan bengatla so gapoan na irap.”

Mateo 24:​7, 8

“Onsabi so dakel a palson propeta tan dakel so ibalang da; tan lapud idarakel na kaugsan, ombetel so panangaro na karaklan a totoo.”

Mateo 24:11, 12

“Sano makarengel kayo na saray guerra tan balita nipaakar ed saray guerra, agkayo nabibigla; nepeg a nagawa iraya, balet aliwa nin saya so anggaan.”

Marcos 13:7

“Wala ray maksil a yegyeg, tan diad nanduruman pasen et wala ray eras tan salot; tan wala ray makapataktakot a nanengneng tan angkakabaleg a tanda manlapud tawen.”

Lucas 21:11

“Diad kaunoran iran agew et onsabi iray mapeligro tan mair-irap a panaon. Ta saray totoo et magmaliw a maaro ed sarili ra, maaro ed kuarta, mapasirayew, mapaatagey, managmudmora, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, mas inaro ray panliliket nen say Dios, singano walay takot da ed Dios balet agnapatnagan ed kabibilay da so pakayari na satan.”

2 Timoteo 3:​1-5