Salmo 112:1-10

  • Say matunong a too et ontatakot ed si Jehova

    • Say mabunlok a manpautang et onaligwas (5)

    • “Say matunong et nanodnonotan ya anggad angga” (6)

    • Say mabunlok et mangiiter ed mairap-bilay (9)

112  Idayew yoy Jah!*+ א [Aleph] Maliket so toon ontatakot ed si Jehova,+ב [Beth]A panggagayagaan ton maong iray ganggan to.+ ג [Gimel]   Saray kailalakan to et magmaliw a mabiskeg diad dalin,ד [Daleth]Tan say henerasyon na saray maptek et nabendisyonan.+ ה [He]   Walad abung to iray mabmablin bengatla tan saray kayamanan,ו [Waw]Tan say inkatunong to et mansiansia ya anggad angga. ז [Zayin]   Sikatoy sinmindag ed maptek a singa liwawa ed kabilungetan.+ ח [Heth] Sikatoy maabagey, mapangasi,+ tan matunong. ט [Teth]   Maong so pansumpalan na samay mabunlok* a manpautang.+ י [Yod] Saray gagawaen to et naynay ya atekepan na hustisya. כ [Kaph]   Sikatoy agbalot nagalaw.+ ל [Lamed] Say matunong et nanodnonotan ya anggad angga.+ מ [Mem]   Sikatoy ag-ontakot ed mauges a balita.+ נ [Nun] Say puso to et matoor tan manmamatalek ed si Jehova.+ ס [Samekh]   Say puso to et mapekder;* sikatoy ag-antakot;+ע [Ayin]Diad kaunoran et nanengneng toy pakatalo na saray kalaban to.+ פ [Pe]   Sikatoy mabunbunlok a mangiiter; iikdan to so mairap-bilay.+ צ [Tsade] Say inkatunong to et mansiansia ya anggad angga.+ ק [Qoph] Say biskeg* to et nipaatagey tekep na kagalangan. ר [Resh] 10  Say mauges et onnengneng tan napasnokan. ש [Shin] Ingayet to ray ngipen to tan sikatoy naandi. ת [Taw] Agnagawa iray pipilaleken na mauges.+

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “mapangasi.”
Odino “determinado; agnagiing.”
Literal, “saklor.”