Onlad karga

Paliwawa na Saray Teksto na Biblia

Amtaen no antoy talagan labay ya ibaga na saray kabkabat ya bersikulo tan balikas diad Biblia. Amtaen iray kaaruman ya impormasyon na saray bersikulo diad pambasa ed konteksto ra. Paaralemen so pakatalos mo diad tulong na saray paimanod leksab tan saray cross-reference.

Impaliwawa so Salmo 37:4—“Say KATAWAN so Pananapan Moy Liket Mo”

Panon ya makatulong iyan salmo pian magmaliw tayon marunong tan napaliket tayo so Dios?

Impaliwawa so Salmo 46:10—“Deen Ka, tan Amtaen Mo a Siak Dios Ak”

Kasin say labay ya ibaga na sayan teksto et kaukolan so ideen no walad simbaan?

Impaliwawa so Proverbio 16:3—“Kerew mod KATAWAN a Bendisyonan To ray Planom”

Anto ray duaran rason no akin ya nepeg ya manpaigiya ed Dios iray totoo no mandedesisyon ira?

Impaliwawa so Eclesiastes 3:11—“Amin a Bengatla et Ginawa Ton Balibali ed Panaon Da”

Aliwa labat ya saray pinalsa na Dios so kaiba ed saray balibalin kimey to. Antoy epekto na satan ed sika?

Impaliwawa so Mateo 11:28-30—“Dago Kayod Siak, . . . tan Pampainawaen ta Kayo”

Kasin ipropromisa nen Jesus ya naekal lan tampol so amin ya panamairap tan ag-inkahustisya?

Impaliwawa so Marcos 11:24—“Amin a Bengatlan Ipipikasi tan Kekerewen Yo, Manisia Kayo a Singano Inawat Yo La”

Panon ya makatulong ed sikatayo so bilin nen Jesus nipaakar ed pananisia tan pikakasi pian nasarag tayo ray problema natan?

Impaliwawa so Juan 14:6—“Siak so Dalan tan say Katuaan tan say Bilay”

Akin ya kaukolan ya bidbiren na sakey so importantin betang nen Jesus no labay ton dayewen si Jehova?

Impaliwawa so Juan 14:27—“Itilak Kod Sikayoy Kareenan”

Anton klase na kareenan so intilak nen Jesus, odino inter to ed saray apostol to? Panon tayo met ya naawat itan?

Impaliwawa so Juan 15:13—“Andian so Too na Babaleg ya Aro nen Saya”

Panon ya naalig na saray papatumbok nen Jesus so panangaro ya impanengneng to?

Impaliwawa so Gawa 1:8—“Mangawat Kayo na Pakayari”

Antoy insipan nen Jesus ya naawat na saray papatumbok to, tan antoy nitulong na satan ed sikara?

Impaliwawa so Roma 6:23—“Patey so Upa na Kasalanan, Balet Bilay ya Andi-Anggaan so Regaloy Dios”

Anggapoy nagawaan na makasalanan ya totoo pian niliktar so sarili da, balet sarag day makaawat na regalo na Dios ya bilay ya andi-anggaan. Panon?

Impaliwawa so Roma 12:12—“Manliket Kid Paniilalo Yo, Mananos Kayod Saray Kairapan Yo, tan Mampikasi Kayo Lawas”

Panon ya makapanmatoor iray Kristiano anggano napapairap tan ondadalan irad mairap ya situasyon?

Impaliwawa so Efeso 3:20—“Sarasarag [na Dios ya] Gawaen so Mas Ni nen say Amin a Bengatlan Kekerewen Odino Iisipen Tayo”

Panon ya eebatan na Dios iray pikakasi tayo tan iiter toy kerew tayo diad paraan ya singa imposible?

Impaliwawa so Filipos 4:13—”Nayarian Kon Gawaey Amin a Bengatla, Lapud Kristo”

Antoy labay ya ibaga nen Pablo nen insulat ton makaawat na biskeg ya “arapen so amin a bengatla”?

Impaliwawa so Colosas 3:23—“Antokaman a Gawaen Yo, Gawa Yon Mabulbulos”

Panon ya makaapekto so pangipapasen na sakey a Kristiano ed trabaho to ed relasyon tod Dios?

Impaliwawa so 1 Pedro 5:6, 7—“Manpaabeba Kayo . . ., Ipaawit Yod Sikato so Amin a Kapagaan Yo”

Antoy labay ya ibaga na “ipawit” tayod Dios iray kapagaan tayo, tan panon itan ya makatulong pian nainawaan tayo?

Impaliwawa so Apocalipsis 21:1—“Sakey a Balon Tawen tan Sakey a Balon Dalin”

Anto ran clue ed Biblia so mangipapaamta ed labay ya ibaga na sayan bersikulo?

Impaliwawa so Apocalipsis 21:4​—“Punasen To so Amin a Lua”

Nabasa ed sayan bersikulo so balibalin promise na Dios ya nagawad arapen.