Onlad karga

Onlad saray karga

A7-C

Saray Importantin Agawa ed Bilay nen Jesus Diad Dalin—Say Malaknab a Ministeryo nen Jesus ed Galilea (Part 1)

PANAON

LUGAR

AGAWA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Unonan impangiyabawag nen Jesus ya “asingger lay Panarian na tawen”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nazaret; Capernaum

Pinaabig toy lakin anak na opisyal; nambasa ed lukot nen Isaias; linmad Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Dayat na Galilea, asingger ed Capernaum

Anawag na apatiran disipulo: si Simon tan Andres, si Santiago tan Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Pinaabig toy biin katulangan nen Simon tan arum ni

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Unonan impanliber tod Galilea, kaiba iramay apatira

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Pinaabig toy akating; tinumbok na saray totoo

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Pinaabig toy sakey a paralitiko

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Tinawag toy Mateo; akirungod saray managsingil na buis; tinepetan ed panag-ayunal

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nampulong ed saray sinagoga

   

4:44

 

31, Paskua

Jerusalem

Pinaabig toy mansasakit a laki diad Bethzatha; labay a pateyen na saray Judio

     

5:1-47

Pinmawil manlapud Jerusalem (?)

Nan-arurot na dawa iray disipulo legan na Sabaton; si Jesus so “Katawan na Sabaton”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Dayat na Galilea

Pinaabig toy lima na laki legan na Sabaton; tinumbok na saray totoo; amaabig na dakel ni

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Palandey ya asingger ed Capernaum

Amili na 12 apostol

 

3:13-19

6:12-16

 

Asingger ed Capernaum

Say Sermon to ed Palandey

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Pinaabig toy lingkor na opisyal na sundalo

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Pinaoli toy anak a laki na balo

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain odino diad asingger)

Angibaki si Juan na saray disipulo ed si Jesus; niparungtal so katuaan ed ugugaw; maabig so pako

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain odino diad asingger)

Say biin makasalanan et kinalboan toy larak so sali nen Jesus; ilustrasyon: akautang

   

7:36-50

 

Galilea

Komaduan impanliber to pian manpulong, kaibay 12

   

8:1-3

 

Amapaway na saray demonyo; say agnaperdonan kasalanan

12:22-37

3:19-30

   

Say niiter labat et tanda nen Jonas

12:38-45

     

Sinmabi so ina to tan saray agagi to; inkuan ton saray disipulo so kakanayon to 12:46-50

12:46-50

3:31-35

8:19-21