Salmo 125:1-5

  • Proprotektaan nen Jehova so totoo to

    • “No panon a saray palandey et akapaliber ed Jerusalem” (2)

    • “Niwala komon so kareenan ed Israel” (5)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 125  Saramay manmamatalek ed si Jehova+Et singa ra Palandey Sion, ya agbalot nagalawNoagta mansiansia ya anggad angga.+   No panon a saray palandey et akapaliber ed Jerusalem,+Si Jehova et papaliberan toy totoo to+Manlapud natan ya anggad angga.   Say setro na kaugsan et agmansiansia diad dalin a nabebetangan na matunong,+Pian say matunong et agmanggawa na mauges.+   O Jehova, gawam pay maong ed saray maong a totoo,+Diad saramay maptek-impanpuso.+   Balet saramay ombabaliksat ed pikewet iran dalanEt paandien nen Jehova a kaiba na saramay managgaway mauges.+ Niwala komon so kareenan ed Israel.

Paimanod leksab