Salmo 10:1-18

  • Si Jehova, say ontutulong ed andiay pakayari

    • Ilalastog na mauges: “Anggapoy Dios” (4)

    • Say andiay pakayari et onaasingger ed si Jehova (14)

    • “Si Jehova so Ari ya anggad angga” (16)

ל [Lamed] 10  O Jehova, akin et arawrawi ka? Akin et onaamot ka sano nagogonigon kami?+   Lapud inkamapaatagey na mauges et uusilan to may andiay pakayari,+Balet sikato lanlamang so napatitan ed saray pakana to.+   Ta ilalastog na mauges iray makasarilin pilalek to*+Tan bebendisyonan to so maagum;*נ [Nun] Agto rerespetoen si Jehova.   Say mauges a too et agmanuusisa lapud inkamapaatagey to;Say pinonot to et: “Anggapoy Dios.”+   Saray gagawaen to et naynay ya onaaligwas,+Balet agnarandan na pakatalos to iray panangukom mo;+Eelek-elekan toy amin ya onsusumpad sikato.   Ibabaga tod inkasikato: “Agak balot nagalaw;*Diad amin a henerasyonEt anggapon balot so nagawan mauges ed siak.”+ פ [Pe]   Say sangi to et napnoy panagsamba, katilaan, tan panamagyaw;+Say dila to et panlalapuay gulo tan bengatlan makapasakit.+   Diad asingger ed saray baryo et sikatoy manatambang;Manlapud panaamotan to et papateyen toy toon inosente.+ ע [Ayin] Sikatoy manatalaran na pakaskasin biktimaen to.+   Sikatoy manaalagar diad pasen a panaamotan to a singa leon a walad ayaman to.*+ Sikatoy manaalagar pian erelen so sakey ya andiay pakayari. Naeerel toy sakey ya andiay pakayari sano guguyoren toy iket to pian onsara.+ 10  Samay biktima et namesmes tan nabaktar;Saray pakaskasi et napepelag ed saray lima to. 11  Ibabaga tod inkasikato: “Alingwanan la itan na Dios.+Inyarap tod biek so lupa to.Agton balot naiimano.”+ ק [Qoph] 12  Alagey ka, O Jehova.+ Itagey moy limam, O Dios.+ Agmo lilingwanan iray andiay pakayari.+ 13  Akin a say mauges et agto rerespetoen so Dios? Ibabaga tod inkasikato: “Anggapoy pibabali na Dios.” ר [Resh] 14  Balet nanenengneng moy nagagawan gulo tan pakakagonigon. Iimanoen mo iratan tan aasikasoen mo.+ Sikay aasinggeran na samay pakaskasin biktima;+Sikay ontutulong ed ugaw ya ulilad ama.*+ ש [Shin] 15  Puter moy taklay na mauges tan maruksan too,+Pian sano anapen moy kaugsan to,Agmo la naromog. 16  Si Jehova so Ari ya anggad angga.+ Saray nasyon et naandi la ed dalin.+ ת [Taw] 17  Balet dengelen moy kerew na saray mauyamo, O Jehova.+ Pabiskegen moy puso ra+ tan imanoen mo ra.+ 18  Iter moy hustisya ed samay ulilad ama tan ed saramay napapairap,+Pian anggapo lay siopaman a too diad dalin a manaktakot ed sikara.+

Paimanod leksab

Odino “pilalek na kamarerwa to.”
Odino posiblin, “Samay maagum et bebendisyonan toy inkasikato.”
Odino “Agak balot natugingging (natentenyeg).”
Odino “takel.”
Odino “ed ulila.”