Onlad karga

Onlad saray karga

A7-F

Saray Importantin Agawa ed Bilay nen Jesus Diad Dalin—Kaunoran a Ministeryo nen Jesus diad Bukig na Jordan

PANAON

LUGAR

AGAWA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, kayari Piesta na Panangidedika

Betania a nibaliw na Jordan

Linma ed pambabautismoan nen Juan; dakel so anisia ed si Jesus

     

10:40-42

Perea

Nambangat ed saray syudad tan baryo, nambiahe a paarap ed Jerusalem

   

13:22

 

Impaseseg toy iloob ed mainget a puerta; nanermenan toy Jerusalem

   

13:23-35

 

Nayarin Perea

Imbangat toy nipaakar ed inkamapaabeba; saray ilustrasyon: sankaprominentian a pasen tan saray sangkaili a nambaraan

   

14:1-24

 

No anto ray isakripisyo pian magmaliw a disipulo

   

14:25-35

 

Saray ilustrasyon: abalang a karnero, abalang a sinsilyo, abalang ya anak

   

15:1-32

 

Saray ilustrasyon: agmatunong a manag-asikaso, toon mayaman tan si Lazaro

   

16:1-31

 

Nambangat nipaakar ed pakagapolan, panamerdona, tan pananisia

   

17:1-10

 

Betania

Inatey si Lazaro tan pinaoli

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Planon pamatey ed si Jesus; tinmaynan

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Pinaabig toy samploran akating; imbaga to no panon ya onsabi so Panarian

   

17:11-37

 

Samaria odino Galilea

Saray ilustrasyon: mapilit a balon bii, say Fariseo tan say managsingil na buis

   

18:1-14

 

Perea

Nambangat ed panangasawa tan diborsyo

19:1-12

10:1-12

   

Benendisyonan to ray ugugaw

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Say tepet na toon mayaman; ilustrasyon nipaakar ed komikimey ed kaubasan tan say pareparehon upa

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Nayarin Perea

Komatlon impangipasakbay to ed ipatey to

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Say inkerew na posisyon parad si Santiago tan Juan diad Panarian

20:20-28

10:35-45

   

Jerico

Legan ya ondadalan et pinaabig toy duaran bulag a lalaki; binmisita ed si Zaqueo; ilustrasyon nipaakar ed samploran mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28