Salmo 11:1-7

  • Si Jehova so pansalimbengan

    • “Si Jehova et walad masanton templo to” (4)

    • Kabusol na Dios so siopaman a mangaarod inkaruksa (5)

Parad direktor. Salmo nen David. 11  Si Jehova so pansasalimbengan ko.+ Kanian akin et ibabaga yod siak:* “Tikyab kan singa manok diad palandey yo!   Nengneng mo no panon a pipinaten na mauges so bekang da;Ipupuntirya day pana ra,Pian manlapud kabilungetan et ikena ra ed saramay maptek-impanpuso.   Sano nageba iray pundasyon,*Antoy nagawaan na matunong?”   Si Jehova et walad masanton templo to.+ Say trono nen Jehova et walad tawen.+Saray mata to et onnenengneng, on, uusisaen na saray akabantay a mata to iray ananak na totoo.+   Uusisaen nen Jehova so matunong tan say mauges;+Kabusol to* so siopaman a mangaarod inkaruksa.+   Saray mauges et uranen to na saray patit;*Apoy tan asupre+ tan makasinit a dagem so magmaliw a karga na kopa ra.*   Ta si Jehova et matunong;+ aaroen to ray gawan matunong.+ Saray maptek a totoo so makanengneng ed lupa to.*+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwak.”
Odino “iray pundasyon na hustisya.”
Odino “na kamarerwa to.”
Odino posiblin, “mandarlang a ngalab.”
Say kopa et mabetbet a mangisisimbolo ed sanok odino panangibales na Dios.
Odino “makagamor na pabor to.”