Salmo 12:1-8

  • Si Jehova et manpaparaan ya onkiwas

    • Saray salita na Dios et puro (6)

Parad direktor; intono ed Sheminith.* Kansion nen David. 12  Iliktar mo ak pa, O Jehova, ta anggapo lay akeran matoor;Naupot la ray napanmatalkan a totoo.   Mantitilaan ira;Uusaren day bibil da ed panaglarog* tan mapalikdoy puso ra* a mansasalita.+   Gapgapen nen Jehova so amin a bibil a malarogTan putoten toy dilan malaslastog,+   Saramay mangibabaga: “Manalo kami diad panamegley na dila mi. Uusaren mi bibil mi anggad labay mi;Anggapoy nayarin mandiktad sikami.”+   “Lapud nalalames iray pobri,Lapud paneermen na saray mairap-bilay,+Manparaan ak ya onkiwas,” kuan nen Jehova. “Iliktar ko ra ed saramay manmemelmelag ed sikara.”   Saray salita nen Jehova et puro;+Singa ra pilak a dinalisay ed hurnoan,* a pinapuron aminpito.   Sikay manbantay ed sikara, O Jehova;+Protektaan moy kada sakey ed sikara manlapud sayan henerasyon ya anggad angga.   Saray mauges et bulos a manliliberliberLapud ikakayat na saray anak na totoo so kaugsan.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “Mansasalita ra a walaay malamuyot a bibil.”
Literal, “walaan iray sakey a puso tan sakey a puso.”
Odino posiblin, “hurnoan ya inkotkot ed dalin.”