Salmo 45:1-17

  • Say kasal na nilanaan ya ari

    • Alay abig a panagsalita (2)

    • “Say Dios so tronom ya anggad angga” (6)

    • Say ari et asagyat ed ganggana na nobya (11)

    • Saray anak bilang prinsipe ed interon dalin (16)

Parad direktor; diad “Saray Lirio.” Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ Maskil.* Kansion nipaakar ed aro. 45  Say pusok et atenyeg na maong a bengatla. Ibabagak: “Say kansion ko* et nipaakar ed sakey ya ari.”+ Komon ta say dilak et singa panagsulat+ na marundunong a managkopya.*+   Sankaguapoan ka ed amin ya anak a lalaki na totoo.Alay abig iray salitan ompapaway ed bibil mo.+Kanian bendisyonan ka na Dios ya anggad angga.+   Ibalkes moy espadam+ ed awak mo, O sika a makapanyari,+Lapud kagalangan mo tan gloriam.+   Tan lapud gloriam et manalo* ka;+Lugan kad kabayom nisengeg ed katuaan, kapaabebaan, tan inkatunong,+Tan say kawanan a limam so manggawa* na makapakelkelaw iran bengatla.   Saray panam et mautok, itutumba da ray totoo diad arapan mo;+Onduduyok irad puso na saray kalaban na ari.+   Say Dios so tronom ya anggad angga;+Say setro na panarian mo et sakey a setro na kaptekan.*+   Inarom so inkatunong,+ tan binusol mo so kaugsan.+ Kanian say Dios mo et nilanaan to ka+ na larak na panliket+ a nagkalalo nen saray kakaibam.   Amin a kawes mo et apabalingitan na mira, aloe, tan kasia;Manlapud alay abig a palasyon adekoraan na garing* et papaliketen ka na saray nandeles ya instrumento.   Saray anak a bibii na arari et kaiba ed saray papagalangan mon bibii.Say asawa na ari* et akaalagey ed nikawanan mo, ya akasulong na balitok na Ofir.+ 10  Dengel ka, O anak a bii, manimano ka tan ikiling moy layag mo;Lingwanan mo ray kabaleyan mo tan say abung nen amam. 11  Tan say ari et nasagyat ed gangganam,Ta sikato so katawan mo,Kanian tuek kad sikato. 12  Onsabi so anak a bii na Tiro a walay awit ton regalo;Saray sankayamanan a totoo et onkerew ed sika na pabor.* 13  Diad loob na palasyo* et talagan makapadinayew so anak a bii na ari;Say kawes to et walaan na balitok a dekorasyon. 14  Sikatoy iyakar ed ari a say kawes to et marakdakep so inkagawa to.* Saray birhen a manguulop ed sikato et iyaakar ed arapan mo. 15  Iyakar ira a walay panliliket tan gayaga;Onloob ira ed palasyo na ari. 16  Saray anak mon lalaki so onsalat ed inmuunan atateng mo. Turoen mo ra bilang priprinsipe ed interon dalin.+ 17  Ipakabat koy ngaran mo ed amin a manumtumbok a henerasyon.+ Kanian sikay idayew na totoo ya anggad angga.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “Saray kimey ko.”
Odino “eskriba.”
Odino “ontalona.”
Literal, “mangibangat ed sika.”
Odino “hustisya.”
Diad Ingles et ivory. Sakey a klase na mablin materyales a manlalapud saray amputin pasingil na saray elepante tan arum ni ran ayayep.
Odino “Say reyna.”
Odino “palemeken day lupam.”
Literal, “Diad loob.”
Odino posiblin, “ya akasulong na binurdaan a kawes.”