Salmo 63:1-11

  • Pampipirawat ed Dios

    • “Magmaong nen say bilay so matoor a panangarom” (3)

    • ‘Apenek ed sankaabigan’ (5)

    • Panagdalepdep ed Dios no labi (6)

    • ‘Ompepeket ak ed Dios’ (8)

Kansion nen David, sanen walad kalawakan na Juda.+ 63  O Dios, sika so Dios ko, naynay ta kan aanapen.+ Singa ak napgaan* ed sika.+ Makapkapuy ak* la ed pampipirawat kod sikaDiad amagaan tan naklangan a dalin, ya anggapoy danum.+   Kanian ninengneng ta ka diad masanton pasen mo;Naimatonan koy biskeg mo tan say gloriam.+   Lapud magmaong nen say bilay so matoor a panangarom,+Igloria ta ka ed panamegley na bibil ko.+   Kanian idayew ta ka legay bilay ko; Ontawag ak ed ngaran mo, ya itagey ko ray limak.   Apenek ak* ed sankaabigan tan sankamaongan a parte,*Kanian idayew ta ka diad maliket a boses.+   Nanononotan ta ka legan a wala ak ed dukolan ko;Dadalepdepen ta ka legan na saray panagbantay ed labi.+   Ta sikay ontutulong ed siak,+Tan diad silong na saray payak mo et oneyag ak ed liket.+   Ompepeket ak* ed sika;Say kawanan a limam et malet ya akabemben ed siak.+   Balet saramay malabay a mamatey ed siak*Et napelag ed saray kaaralman na dalin. 10  Ompatey ira ed tarem na espada;Magmaliw iran kakanen na saray ason jakal.* 11  Balet say ari et manliket ed Dios. Balang sakey a mansasamba diad ngaran To et manggayaga,*Ta saramay mansasalitay katilaan et napareen.

Paimanod leksab

Odino “Napgaan so kamarerwak.”
Literal, “so laman ko.”
Odino “so kamarerwak.”
Literal, “a singa ed taba tan inkataba.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “saramay manaanap ed kamarerwak.”
Odino “saray kuyangen.”
Odino “manpasirayew.”