Salmo 135:1-21

  • Idayew yoy Jah lapud katagyan to

    • Saray tanda tan milagro sumpad Ehipto (8, 9)

    • “Say ngaran mo et mansiansia ya anggad angga” (13)

    • Andiay bilay a dirios (15-18)

135  Idayew yoy Jah!* Idayew yoy ngaran nen Jehova;Mangiyapay kayoy panangidayew, O sikayo ran lingkor nen Jehova,+   Sikayo ran manalalagey diad abung nen Jehova,Diad saray sular na abung na Dios tayo.+   Idayew yoy Jah, ta si Jehova et maomaong.+ Kansionan yo na panangidayew so* ngaran to, ta makapaliket itan.   Ta pinili nen Jah si Jacob parad inkasikato,Say Israel bilang espisyal a kayarian* to.+   Ta amtak a si Jehova et atagtagey;Say Katawan tayo et atagtagey nen say arum ni ran dirios.+   Gagawaen nen Jehova so amin a panliliketan ton gawaen+Diad tawen tan dalin, diad kadayatan tan amin a kaaralman.   Papaatageyen to ray lurem* manlapud saray sampot na dalin;Sikatoy mamapawala na kirmat parad* uran;Ipapaway toy dagem manlapud saray pasen a panagsimpenan to.+   Pinapatey to ray panguloan ed Ehipto,Too man odino ayep.+   Sikatoy angipanengneng na saray tanda tan milagro diad Ehipto,+Sumpad Faraon tan amin a lingkor to.+ 10  Dinederal toy amayamay a nasyon+Tan pinapatey to ray makapanyarin arari+ 11  —Si Sihon ya ari na saray Amoreo,+Si Og ya ari na Basan,+Tan dinederal toy amin a panarian ed Canaan. 12  Inter toy dalin da bilang tawir,Sakey a tawir na Israel a totoo to.+ 13  O Jehova, say ngaran mo et mansiansia ya anggad angga. O Jehova, say inkabantog* mo et mansiansia diad amin a henerasyon.+ 14  Ta si Jehova et idepensa toy* totoo to,+Tan nakasian to ray* lingkor to.+ 15  Saray imahen na dirios* na saray nasyon et gawad pilak tan balitok,A ginawa na saray lima na too.+ 16  Walay sangi ra, balet ag-ira makasalita;+Walay mata ra, balet ag-ira makanengneng; 17  Walay layag da, balet ag-ira makarengel. Anggapoy linawan ompapaway ed sangi ra.+ 18  Saray totoon manggagawad sikara et magmaliw a singa sikara,+Pati say amin a manmamatalek ed sikara.+ 19  O sankaabungan nen Israel, idayew yoy Jehova. O sankaabungan nen Aaron, idayew yoy Jehova. 20  O sankaabungan nen Levi, idayew yoy Jehova.+ Sikayo ran ontatakot ed si Jehova, idayew yoy Jehova. 21  Manlapud Sion et narayew komon si Jehova,+Samay manaayam ed Jerusalem.+ Idayew yoy Jah!+

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Odino “pinabpablin kayarian.”
Odino “sengaw.”
Odino posiblin, “manggagawa na saray aagusan parad.”
Odino “ngaran.” Literal, “pakanodnonotan.”
Odino “idepensa toy kaso na.”
Odino “makaliknay pagbabawi parad saray.”
Odino “Saray idolo.”