Salmo 123:1-4

  • Onnenengneng ed si Jehova pian nakasian

    • ‘Singa saray ariripen, onnenengneng kami ed si Jehova’ (2)

    • “Aperapera kami la ed panagmudmora” (3)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 123  Akatangay ak ed sika,+Sika a nitrono ed katawenan.   No panon a saray mata na ariripen et onnenengneng ed lima na katawan da,Tan saray mata na aripen a bii diad lima na amo ton bii,Saray mata mi et onnenengneng met ed si Jehova a Dios mi,+Anggad kasian to kami.+   Kasian mo kami, O Jehova, kasian mo kami,Ta aperapera kami la ed panagmudmora.+   Aperapera kami lay* panagbalaw na samay mataletalek ed sarili toTan panagmudmora na mapaatagey.

Paimanod leksab

Odino “Say kamarerwa mi et apanopano lan maong na.”