Salmo 2:1-12

  • Si Jehova tan say nilanaan to

    • Elekan nen Jehova iray nasyon (4)

    • Impasen nen Jehova so ari to (6)

    • Igalang yo so anak (12)

2  Akin et nagogonigon iray nasyon,Tan manmemeremere* na andi-kakanaan iray totoo?+   Saray arari na dalin et tinmalindeg iraTan saray atagey ya opisyal et nankakasakey ira*+Sumpad si Jehova tan ed samay nilanaan to.*+   Inkuan da: “Pultoten tayo ray gulonggulong daTan ukbaren tayo ray panagsinger da!”   Samay akayurong ed trono diad tawen et onelek;Si Jehova et balawen to ra.   Diad satan et sikatoy mansalitad sikara lapud sanok toTan taktakoten to ra lapud mandarlang a sanok to,   A kuan to: “Siak a mismo so angipasen na arik+Diad Sion,+ say masanton palandey ko.”   Iyabawag ko may imbaga* nen Jehova;Inkuan tod siak: “Sika so ana’ko;+Diad sayan agew et nagmaliw ak ya amam.+   No kerewen mod siak, ipatawir kod sika iray nasyonTan iter kon kayarian mo so interon dalin.+   Betagen mo ra ed panamegley na setro a balatyang,+Tan pisiten mo ran singa sakey a banga.”+ 10  Kanian natan, sikayo ran arari, magmaliw kayon makabat;Sikayo ran ukom ed dalin, awat yoy panametek.* 11  Manlingkor kayo a walaay takot ed si Jehova,Tan manliket kayo a walaay aralem a respeto. 12  Igalang* yo so anak,+ ta no andi, say Dios et* onsanok.Tan naderal kayo,*+Lapud ondalang a tampol so sanok To. Maliket iramay pasasalimbengan ed Sikato.

Paimanod leksab

Odino “mandadalepdep.”
Odino “tinmupleg irad balang sakey.”
Odino “Kristo to.”
Literal, “ganggan.”
Odino “imano yoy pasakbay.”
Literal, “Angoban.”
Literal, “sikatoy.”
Odino “naandi kayo ed dalan.”