Salmo 137:1-9

  • Diad gilig na saray ilog ed Babilonia

    • Agkinansion iray kansion nipaakar ed Sion (3, 4)

    • Say Babilonia et naderal (8)

137  Diad gilig na saray ilog ed Babilonia+ et yinmurong kami. Nanakis kami sanen anonotan mi Sion.+   Insabit mi ray arpa miDiad saray kiew ya alamo a wadman ed sikato.*+   Ta saramay wadman ya angerel ed sikami et kinerew dan kansionan mi ra,+Saramay mankakantiaw ed sikami et labay da kamin panliketan: “Kansionan yo kami na sakey ed saray kansion nipaakar ed Sion.”   Panon min nakansion so kansion nen JehovaDiad sananey a dalin?   O Jerusalem, no lingwanan ta ka,Komon ta anggapo lay nagawaan na* kawanan a limak.+   Ompeket komon so dilak ed ngalangalakNo agta ka nanonotan,No agko ipasen so Jerusalem a mas atageyNen saray manunan sengegan na liket ko.+   Nonot mo pa, O Jehova,No antoy imbaga na saray Edomita diad samay agew a nagba so Jerusalem: “Igeba yo! Igeba yo anggad pundasyon to!”+   O anak a bii na Babilonia, a magano lan naderal,+Magmaliw a maliket imay ombabales ed sika,A tratratoen to ka unong ed impantratom ed sikami.+   Magmaliw a maliket imay manisingkat ed saray ananak moTan mangibabasig ed sikara diad kabatoan.+

Paimanod leksab

Ontutukoy ed Babilonia.
Odino posiblin, “onkebet so.”