Onlad karga

Onlad saray karga

B12-B

Say Sampot a Simba na Bilay nen Jesus Diad Dalin (Part 2)

Jerusalem tan Say Kaliberliber a Pasen

 1. Templo

 2.   Hardin na Getsemani (?)

 3.    Palasyo na Gobernador

 4.   Abung nen Caifas (?)

 5.   Palasyo ya Inusar nen Herodes Antipas (?)

 6. Tiponay Danum na Bethzatha

 7. Tiponay Danum na Siloam

 8.   Korte na Sanhedrin (?)

 9.   Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

     Onlad agew na:  Nisan 12 |  Nisan 13 |  Nisan 14 |  Nisan 15 |  Nisan 16

 Nisan 12

KASELEK NA AGEW (Say agew na saray Judio et onggagapo tan manampot diad kaselek na agew)

KABUTAY NA AGEW

 • Nampainawa kaiba iray disipulo to

 • Akipaknaan si Judas pian iyawat si Jesus

KASELEK NA AGEW

 Nisan 13

KASELEK NA AGEW

KABUTAY NA AGEW

 • Namparaan si Pedro tan Juan parad Paskua

 • Sinmabi Jesus tan saray arum ya apostol nen ngarngarem la

KASELEK NA AGEW

 Nisan 14

KASELEK NA AGEW

 • Angan parad Paskua kaiba iray apostol

 • Inurasan to ray sali na saray apostol

 • Pinaalis to lay Judas

 • Inggapo toy Pangdem na Katawan

 • Inyawat tan inerel diad hardin na Getsemani ( 2)

 • Batik iray apostol

 • Tinetepan na Sanhedrin diad abung nen Caifas ( 4)

 • Imburi nen Pedro si Jesus

KABUTAY NA AGEW

 • Inmarap lamet ed Sanhedrin ( 8)

 • Inawit ed si Pilato ( 3), insan diad si Herodes ( 5), tan dia lamet ed si Pilato ( 3)

 • Senentensiaan na ipapatey tan impasak ed poste diad Golgotha ( 9)

 • Inatey nen manga alas-3 na ngarem

 • Inyepas so bangkay to tan imponpon

KASELEK NA AGEW

 Nisan 15 (Sabaton)

KASELEK NA AGEW

KABUTAY NA AGEW

 • Inmabobon si Pilato a wala ray man-guardia ed lubok nen Jesus

KASELEK NA AGEW

 Nisan 16

KASELEK NA AGEW

 • Walay sinaliw a kaaruman a pampabalingit ed bangkay to

KABUTAY NA AGEW

 • Pinaoli

 • Nampanengneng ed saray disipulo

KASELEK NA AGEW