Onlad karga

Deen na Nonot tan Liket

No ondadalan tayod mairap iran problema, ompan isipen tayon imposible ya nalikna tayoy liket tan deen na nonot. Pero, dakel lay atulongan na Biblia pian nasarag iray inagew-agew ya problema da, nabawasan so pisikal tan emosyonal ya paniirap da, tan naromog day kabaliksan tan gagala na bilay. Natulongan ka met na Biblia ya magmaliw a maliket.

Panangasikaso ed Pisikal tan Mental

Uumanen na Biblia so Bilay

Saray totoo ya nandurumay kipapasen na panagbilay da et nauman day datin kabibilay da tan natan et wala lay maong ya relasyon da ed Dios.

Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Nayarin magmaliw a maliket so panamaley tan pamilyam no unoren mo ray prinsipyod Biblia.

Manaral na Biblia

Akin ya Aralen so Biblia?

Walad Biblia so ebat ed saray importantin tepet na minilyon a totoo ed interon mundo. Labay mo met ya naamtaan iratan?

Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia?

Diad interon mundo, kabkabat iray Tasi nen Jehova lapud iyoopresi dan libren panagaral na Biblia. Nengnengen no panon itan ya gagawaen.

Man-request na Ombisita ed Sika

Pantongtongan so tepet mo nipaakar ed Biblia, odino amtaen ni kaaruman ya impormasyon nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova.