Onlad karga

Deen na Nonot tan Liket

No ondadalan tayod mairap iran problema, ompan isipen tayon imposible ya nalikna tayoy liket tan deen na nonot. Pero, dakel lay atulongan na Biblia pian nasarag iray inagew-agew ya problema da, nabawasan so pisikal tan emosyonal ya paniirap da, tan naromog day kabaliksan tan gagala na bilay. Natulongan ka met na Biblia ya magmaliw a maliket.

SAY PANAG-BANTAYAN

Kasin Natulongan Ka na Biblia Pian Agka Masyadon Mapagpaga?

Say kapagaan et singa parte la na bilay tayo. Antoy makatulong pian agtayo masyadon mapagpaga?

SAY PANAG-BANTAYAN

Kasin Natulongan Ka na Biblia Pian Agka Masyadon Mapagpaga?

Say kapagaan et singa parte la na bilay tayo. Antoy makatulong pian agtayo masyadon mapagpaga?

Panangasikaso ed Pisikal tan Mental

Uumanen na Biblia so Bilay

Saray totoo ya nandurumay kipapasen na panagbilay da et nauman day datin kabibilay da tan natan et wala lay maong ya relasyon da ed Dios.

Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Nayarin magmaliw a maliket so panamaley tan pamilyam no unoren mo ray prinsipyod Biblia.

Manaral na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova

Akin ya Aralen so Biblia?

Tutulongan na Biblia so minilyon a totoo pian naebatan iray importantin tepet dad bilay. Kasin labay mo met?

Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia?

Diad interon mundo, kabkabat iray Tasi nen Jehova lapud iyoopresi dan libren panagaral na Biblia. Nengnengen no panon itan ya gagawaen.

Man-request na Panaral na Biblia

Manaral na Biblia a libre diad oras tan pasen ya labay mo.