Salmo 97:1-12

  • Si Jehova et nitandoro nen say arum ni ran dirios

    • “Si Jehova et nagmaliw ya Ari!” (1)

    • Aro yoy Jehova, busol yoy kaugsan (10)

    • Liwawa parad matunong (11)

97  Si Jehova et nagmaliw ya Ari!+ Manggayaga komon so dalin.+ Manliket komon so dakel ya isla.+   Saray lurem tan makapal a bilunget et akapaliber ed sikato;+Say inkatunong tan hustisya so pundasyon na trono to.+   Walay apoy ya ompapaway diad arapan to+Tan uupoten na satan iray akapaliber a kalaban to.+   Saray kirmat to et liliwawaan day dalin;Nanenengneng iya na dalin tan onggigiwgiw.+   Saray palandey et natutunaw a singa sebo diad arapan nen Jehova,+Diad arapan na Katawan na interon dalin.   Ipapaamta na katawenan so inkatunong to,Tan nanenengneng na amin a totoo so gloria to.+   Niiyan komon ed kababaingan so amin a manlilingkor ed inukit ya imahen,+Saramay ipapasirayew day andi-kakanaan a dirios da.+ Amin yon dirios, dakmomo* kayod sikato.+   Narerengel na Sion tan sikatoy manliliket;+Saray baley* na Juda et magayagaLapud saray panangukom mo, O Jehova.+   Ta sika, O Jehova, so Sankatagyan ed interon dalin;Nitandoro kan maong nen say arum ni ran dirios.+ 10  O sikayo ran mangaaro ed si Jehova, busol yoy kaugsan.+ Sasalimbengan toy bilay* na saray matoor ed sikato;+Ililiktar to ra ed lima* na mauges.+ 11  Sinmindag so liwawa ed matunong+Tan say liket ed saramay maptek-impanpuso. 12  Manliket kayo lapud si Jehova, sikayo ran matunong,Tan misalamat kayo ed masanton ngaran* to.

Paimanod leksab

Odino “mandayew.”
Literal, “ananak a bibii.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “pakayari.”
Literal, “pakanodnonotan.”