Onlad karga

Pananisia ed Dios

Maong tan baleg so epekto na pananisia ed bilay mo. No walay pananisiam, magmaliw kan matatag tan makapantiwala ka ya talagan walay marakep ya arapen. No bilang ta agka manisia ed Dios, no kinmapuy so pananisiam, odino no labay mon pabiskegen so pananisiam, natulongan ka na Biblia.

SAY PANAG-BANTAYAN

Anto ray Kualidad na Dios?

Anto ray manunan kualidad na Dios?

SAY PANAG-BANTAYAN

Anto ray Kualidad na Dios?

Anto ray manunan kualidad na Dios?

Aligen so Pananisia Ra—Lalaki tan Bibii ed Biblia

Publikasyon

Maong a Balita ya Nanlapud Dios!

Anto so maong a balita ya nanlapud Dios? Akin ya manisia tayod satan? Ebatan na sayan brosyur iray mabetbet ya tepet tungkol ed Biblia.