Onlad karga

Pananisia ed Dios

Maong tan baleg so epekto na pananisia ed bilay mo. No walay pananisiam, magmaliw kan matatag tan makapantiwala ka ya talagan walay marakep ya arapen. No bilang ta agka manisia ed Dios, no kinmapuy so pananisiam, odino no labay mon pabiskegen so pananisiam, natulongan ka na Biblia.

ALIGEN SO PANANISIA RA

Job—“Agko Ikbanan so Integridad Ko!”

Panon ya makatulong so istorya nen Job ed Biblia no manirap, nadismaya, tan no nasubok so pananisia tayo?

ALIGEN SO PANANISIA RA

Job—“Agko Ikbanan so Integridad Ko!”

Panon ya makatulong so istorya nen Job ed Biblia no manirap, nadismaya, tan no nasubok so pananisia tayo?

Aligen so Pananisia Ra​—Ginawan Mabilabilay Iray Karakter na Biblia