Onlad karga

Pananisia ed Dios

Maong tan baleg so epekto na pananisia ed bilay mo. No walay pananisiam, magmaliw kan matatag tan makapantiwala ka ya talagan walay marakep ya arapen. No bilang ta agka manisia ed Dios, no kinmapuy so pananisiam, odino no labay mon pabiskegen so pananisiam, natulongan ka na Biblia.

EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA

Akin et Kaukolan so Manpikasi? Ebatan Kasi na Dios Iray Pikakasik?

Akadepende ed sika no kasin ebatan na Dios so pikakasim.

EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA

Akin et Kaukolan so Manpikasi? Ebatan Kasi na Dios Iray Pikakasik?

Akadepende ed sika no kasin ebatan na Dios so pikakasim.

Aligen so Pananisia Ra—Gawaen ya Mabilabilay Iray Karakter na Biblia