Salmo 33:1-22

  • Panangirayew ed Manamalsa

    • “Kansionan yo na sakey a balon kansion” (3)

    • Impamalsa diad panamegley na salita tan espiritu nen Jehova (6)

    • Maliket so nasyon nen Jehova (12)

    • Say akabantay a mata nen Jehova (18)

33  Sikayo ran matunong, eyag kayod liket lapud si Jehova.+Manepeg labat a sikatoy idayew na saray maptek.   Misalamat kayo ed si Jehova diad pantogtog yoy arpa;Kansionan yo na panangidayew* a binansagay instrumenton samploray deles.   Kansionan yo na sakey a balon kansion;+Pasya yoy mantogtog tan eyag kayod liket.   Ta say salita nen Jehova et maptek,+Tan amin a gagawaen to et napanmatalkan.   Aaroen toy inkatunong tan hustisya.+ Say dalin et napno na matoor a panangaro nen Jehova.+   Diad panamegley na salita nen Jehova et apalsay katawenan,+Tan diad panamegley na linaway sangi to* et apalsay amin a bengatlan wadtan.*   Titiponen to ray danum na dayat a singa sakey a dam;+Iiyan to ray madaluyon a danum ed saray pasen a panagsimpenan.   Ontakot komon ed si Jehova so interon dalin.+ Sikatoy igalang komon na saray manaayam ed dalin.   Ta sikatoy nansalita, et agawa itan;+Sikatoy angiganggan, et niletneg itan a malet.+ 10  Inamper nen Jehova iray pakana* na saray nasyon;+Agto inabuloyan a nagawa iray plano* na totoo.+ 11  Balet saray desisyon* nen Jehova et mansiansia ya anggad angga;+Saray kanonotan na puso to et agmanguman ed amin a henerasyon. 12  Maliket so nasyon a say Dios to et si Jehova,+Saray totoon pinili to bilang kayarian to.+ 13  Si Jehova et onuusdong manlapud tawen;Nenengnengen toy amin ya ananak na totoo.+ 14  Manlapud panaayaman to,Sankanengneng toy amin a manaayam ed dalin. 15  Sikato so nanggawa ed kapusoan na amin;Uusisaen to so amin a kimey da.+ 16  Anggapo so ari a nilaban na baleg ya armada;+Say mabiskeg a too et agnilaban na baleg a pakayari to.+ 17  Say kabayo et agnailaloan ed kilalaban;*+Anggano mabisbiskeg, agmangipaseguroy kililiktar. 18  Say mata nen Jehova et akabantay ed saramay ontatakot ed sikato,+Saramay manaalagar ed matoor a panangaro to, 19  Pian iliktar to ra* ed pateyTan pansiansiaen to ran mabilay legay eras.+ 20  Mantatalaran itayo* ed si Jehova. Sikato so mananulong tan say samper tayo.+ 21  Malikeliket so puso tayo lapud sikato,Ta manmamatalek tayo ed masanton ngaran to.+ 22  O Jehova, mansiansia komon ed sikami so matoor a panangarom,+Legan kamin manaalagar ed sika.+

Paimanod leksab

Odino “Mantogtog tan mangansion kayo.”
Odino “espiritu to.”
Literal, “amin ya armada ra.”
Odino “simbawa.”
Odino “kanonotan.”
Odino “simbawa.”
Odino “ed pananalo.”
Odino “so kamarerwa ra.”
Odino “so kamarerwa tayo.”