Salmo 9:1-20

  • Iyaabawag iray makapakelaw a gawa na Dios

    • Si Jehova, say maligen a salimbengan (9)

    • Say pikabat ed ngaran na Dios et panmatalek ed sikato (10)

Parad direktor; diad tono na Muth-labben.* Kansion nen David. א [Aleph] 9  O Jehova, idayew ta ka diad interon pusok;Ipaamtak so amin a makapakelaw a gawam.+   Manliket ak tan manggayaga ak lapud sika;Kansionan ko na panangidayew so* ngaran mo, O Sankatagyan a Dios.+ ב [Beth]   Sano onaatras iray kakabusol ko,+Natumba ra tan ompatey irad arapan mo.   Ta idedepensam so kanepegan ko;Akayurong kad tronom a manguukom diad inkatunong.+ ג [Gimel]   Kinondenam iray nasyon+ tan dineral mo so mauges,A binural moy ngaran da ya anggad angga.   Say kabusol et aderal la ya anggad angga;Sigpot mon pinaandi iray syudad da,Tan anggapo lan balot so pakanodnonotan ed sikara.+ ה [He]   Balet si Jehova et akayurong ed trono to ya anggad angga;+Inletneg ton malet so trono to parad hustisya.+   Ukomen to ray manaayam ed dalin diad inkatunong;+Sikatoy mangipaakseb na matunong iran desisyon parad saray nasyon.+ ו [Waw]   Si Jehova et magmaliw a maligen a salimbengan* ed samay napapairap,+Sakey a maligen a salimbengan diad panaon na gonigon.+ 10  Saramay kabat day ngaran mo et manmatalek ed sika;+Agmon balot taynan iramay manaanap ed sika, O Jehova.+ ז [Zayin] 11  Kansionan yo na panangidayew si Jehova a manaayam ed Sion;Ipakabat yod totoo iray gagawaen to.+ 12  Ta saray napapairap et sankanonot na samay manangibales na dala ra;+Agto lingwanan so akis da.+ ח [Heth] 13  Kasian mo ak, O Jehova; nengneng moy pamapairap ed siak na saramay mamubusol ed siak,O sika a mangibabangon ed siak manlapud puerta na patey,+ 14  Diad ontan et niyabawag ko ray makapadinayew a gawam diad saray lolooban na anak a bii na Sion,+Tan panliketan ko ray panangiliktar mo.+ ט [Teth] 15  Saray nasyon et naplag ed abot a ginawa ra;Akalotan so sali ra ed iket ya impatit da.+ 16  Si Jehova et kabkabat ed panangukom to.+Say mauges et apatitan ed kimey na saray mismon lima to.+Higgaion.* (Selah) י [Yod] 17  Say mauges et onsener paonlad Lubok,*Amin a nasyon a mangililingwan ed Dios. 18  Balet aglawas nalingwanan so mairap-bilay;+Tan agbalot naandi so ilalo na mauyamo.+ כ [Kaph] 19  Alagey ka, O Jehova! Agmo aabuloyan a manalo so too. Naukom komon iray nasyon ed arapan mo.+ 20  Taktakot mo ra, O Jehova,+Ipaamtam ed saray nasyon a totoo labat ira. (Selah)

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad.”
Odino “magmaliw ya atagey tan maligen a pasen.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.