Salmo 132:1-18

  • Pinili si David tan say Sion

    • “Agmo komon ipupulisay so nilanaan mo” (10)

    • Akawesan na kililiktar iray saserdote na Sion (16)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 132  O Jehova, nonot mo pay DavidTan say amin a paniirap to;+   No panon a sikatoy nansamba ed kinen Jehova,No panon a sikatoy angisipan ed Makapanyarin Dios nen Jacob:+   “Agak onloob ed toldak, diad ayaman ko.+ Agak ondukol ed ugipan ko, diad dukolan ko;   Agko abuloyan ya onugip iray matak,Odino onlirep iray lukablukab na matak   Anggad agak makaromog na pasen parad si Jehova,Sakey ya alay abig ya ayaman* parad Makapanyarin Dios nen Jacob.”+   Nadngel mi ed Efrata+ so nipaakar ed satan;Aromog mi itan diad saray kakiewan.+   Onloob itayo ed ayaman to;*+Ondakmomo itayo diad salian to.+   Alagey ka O Jehova, la ka ed painawaan mo,+Sika tan say Kaban a simbolo na biskeg mo.+   Komon ta nakawesan na inkatunong iray saserdotem,Tan oneyag ed liket iray matoor ed sika. 10  Agmo komon ipupulisay so* nilanaan moNisengeg ed si David a lingkor mo.+ 11  Sinambaan nen Jehova ed si David;Seguradon agto benegan so salita to: “Payurongen ko ed tronomSo sakey ed saray ilalak mo.*+ 12  No sumpalen na saray ananak mo so sipanan koTan saray panonot ko ya ibabangat kod sikara,+Saray ananak da metEt onyurong ed tronom ya anggad angga.”+ 13  Ta pinili nen Jehova so Sion;+Pinirawat ton gawaen itan ya ayaman to,+ a kuan to: 14  “Saya so painawaan ko ya anggad angga;Dia so panayaman ko,+ ta saya so pirawat ko. 15  Bendisyonan ko iya na dakel a naakan;Saray mairap-bilay dia et peselen koy tinapay.+ 16  Kawesan ko na kililiktar iray saserdote to,+Tan oneyag ed liket iray matoor ed sikato.+ 17  Dia et pabalegen koy pakayari* nen David. Angiparaan ak na silew parad nilanaan ko.+ 18  Saray kakabusol to et kawesan ko na kababaingan,Balet say korona ed ulo to et onkirlap.”+

Paimanod leksab

Odino “Sakey ya alay abig a tabernakulo.”
Odino “alay abig a tabernakulo to.”
Literal, “ipapaarap ed beneg so lupa na.”
Literal, “ed saray bunga na eges mo.”
Literal, “saklor.”