Salmo 19:1-14

  • Saray pinalsa na Dios tan say ganggan to so mantatasi

    • “Iyaabawag na katawenan so gloria na Dios” (1)

    • Say ayadyarin ganggan na Dios et pasimbaloen toy biskeg (7)

    • “Saray kasalanan ya agko amtan ginawak” (12)

Parad direktor. Kansion nen David. 19  Iyaabawag na katawenan so gloria na Dios;+Ipapaamta na saray bengatlan walad tawen* so kimey na lima to.+   Kada agew et ompapaway iray balikas da,Kada labi et ipaparungtal day kakabatan.   Anggapoy balikas, tan anggapoy salita;Agnarerengel so boses da.   Ingen ta akasabi ed interon dalin so tanol* da,Tan anggad saray sampot na dalin so mensahe ra.+ Diad tawen et impaalageyan to na tolda so agew;   Singa itan sakey a nobyo ya ompapaway ed kuarton parad balon kasal;Malikeliket a singa sakey a mabiskeg a lakin milulumbad batik.   Say panlalapuan to et diad sakey a sampot na tawen,Tan ontetelek anggad sakey nin sampot na tawen;+Tan anggapoy makaamot ed petang to.   Say ganggan nen Jehova et ayadyari,+ pasimbaloen toy biskeg.*+ Say panonot nen Jehova et napanmatalkan,+ gawaen ton marunong so andiay kakabatan.+   Saray totontonen nen Jehova et maptek, paliketen day puso;+Say ganggan nen Jehova et malinis, paliwawaen toy mata.+   Say takot ed si Jehova+ et maabig, mansiansia ya anggad angga. Saray panangukom nen Jehova et matua, matunong ya amin.+ 10  Mas pampilalekan iratan nen say balitok,Nen say sankaabigan a klase na* balitok,+Tan mas masamit nen say dilo,+ say sankapuroan a dilo. 11  Diad saratan et napapasakbayan so lingkor mo;+No unoren iratan et walay baleg a tumang.+ 12  Siopay makanengneng ed sarili ton lingo?+ Perdonam ak pad saray kasalanan ya agko amtan ginawak. 13  Tan amper mo pay lingkor mo ed saray gawan mapalakbat;+Agmo aabuloyan ya uleyan da ak.+ Diad ontan et anggapoy pankulangan ko,+Tan malinis ak ed saray graben kasalanan.* 14  Komon ta saray ibabalikas na sangik tan dadalepdepen na pusokEt makapaliket ed sika,+ O Jehova, say Batok+ tan say Mananondon ko.+

Paimanod leksab

Odino “na liwang.”
Odino posiblin, “lubir a panagsukat.”
Odino “pasimbaloen (ipawil) toy kamarerwa.”
Odino “puron.”
Odino “dakel a kasalanan.”