Salmo 111:1-10

  • Idayew si Jehova lapud makapakelkelaw iran kimey to

    • Say ngaran na Dios et masanto tan makapadinayew (9)

    • Say takot ed si Jehova et karunongan (10)

111  Idayew yoy Jah!*+ א [Aleph] Idayew koy Jehova ed interon pusok+ב [Beth]Diad nantitipon a grupo na maptek a totoo tan diad kongregasyon. ג [Gimel]   Saray kimey nen Jehova et makapakelkelaw;+ד [Daleth]Aaralen na amin a manliliket ed saratan.+ ה [He]   Say gagawaen to et makapadinayew tan marakdakep,ו [Waw]Tan say inkatunong to et mansiansia ya anggad angga.+ ז [Zayin]   Saray makapakelaw a kimey to et gagawaen ton agnalingwanan.+ ח [Heth] Si Jehova et maabagey tan mapangasi.+ ט [Teth]   Itataryaan to na naakan iramay ontatakot ed sikato.+ י [Yod] Sankanonot to ya anggad angga so sipanan to.+ כ [Kaph]   Imparungtal tod saray totoo to iray makapanyarin gawa toל [Lamed]Diad impangiter tod sikara na tawir na saray nasyon.+ מ [Mem]   Napatnagan so katuaan tan hustisya ed saray kimey na lima to;+נ [Nun]Napanmatalkan so amin a ganggan to.+ ס [Samekh]   Naynay iratan a napandependian,* natan tan diad andi-anggaan;ע [Ayin]Ginawa iratan ed katuaan tan inkatunong.+ פ [Pe]   Dinondon to so totoo to.+ צ [Tsade] Ingganggan ton nepeg a mansiansia ya anggad angga so sipanan to. ק [Qoph] Say ngaran to et masanto tan makapadinayew.+ ר [Resh] 10  Say takot ed si Jehova et gapoan na karunongan.+ ש [Sin] Amin a manguunor ed saray ganggan to* et mangipapatnag na aralem a pakatalos.+ ת [Taw] Say dayew to et mansiansia ya anggad angga.

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Akaletneg iratan a malet.”
Literal, “saratan.”