Salmo 23:1-6

  • “Si Jehova so Pastol ko”

    • “Agak onkulang na antokaman” (1)

    • “Paiinawaen to ak” (3)

    • “Napnapno so kopak” (5)

Kansion nen David. 23  Si Jehova so Pastol ko.+ Agak onkulang na antokaman.+   Paparukolen to ak ed saray marikan panagpastolan;Itotonton to ak ed saray pasen a painawaan diad abay na danum.*+   Paiinawaen to ak.*+ Itotonton to ak ed saray basbas na inkatunong nisengeg ed ngaran to.+   Anggano manaakar ak ed ambilbilunget a dalan,+Anggapoy nepeg kon takotan,+Ta wala kad abay ko;+Say lewet tan say baston mo so mamapaligen na liknaan ko.*   Itataryaan mo ak na dakdakel a naakan diad arap na kakabusol ko.+ Lalarakan moy ulok pian nainawaan ak;+Napnapno so kopak.+   Seguradon mansiansia ed siak so kamaongan tan matoor a panangarom diad interon bilay ko,+Tan manayam ak ed abung nen Jehova diad amin ya agew ko.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “ed mareen iran danum.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “manliligliwa ed siak.”