Salmo 37:1-40

 • Saramay manmamatalek ed si Jehova et onaligwas

  • Agka onsyosyodot lapud saray mauges a totoo (1)

  • “Manliket kan maong ed si Jehova” (4)

  • “Ipiam ed si Jehova so dalan mo” (5)

  • “Saray mauyamo et tawiren day dalin” (11)

  • Saray matunong et ag-onkulang na naakan (25)

  • Saray matunong et manbilay ya andi-anggaan diad dalin (29)

Salmo nen David. א [Aleph] 37  Agka onsyosyodot lapud saray mauges a totooTan agmo iibegan iramay manggagaway makapuy.+   Singa ra dika a magangganon namagaan+Tan singa ra balon tubon dika a mainomay a nalenes. ב [Beth]   Manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong;+Manayam kad dalin, tan kiwas ka a matoor.+   Manliket kan maong ed si Jehova,Tan iter tod sika iray pirawat na pusom. ג [Gimel]   Ipiam ed si Jehova so dalan mo;+Manmatalek kad sikato, tan sikatoy onkiwas parad sika.+   Say inkatunong mo et pasindagen to a singa liwawad kabuasan,Tan say inkahustisyam a singa agew no ugto. ד [Daleth]   Mandeen ka labat ed arapan nen JehovaTan mananos kan manalagar ed sikato.+Agka onsyosyodot ed samay tooA nagagawaan to ray pakana to.+ ה [He]   Tundaan moy manpasnok tan paliisan moy onsanok;+Agka onsyosyodot tan onggapon manggaway kaugsan.*   Ta saray mauges a totoo et naandi,+Balet saramay maniilalo ed si Jehova et tawiren day dalin.+ ו [Waw] 10  Agmanbayag et anggapo lay mauges;+Nengnengen moy kawalaan da,Et anggapo la ra.+ 11  Balet saray mauyamo et tawiren day dalin,+Tan manliket iran maong ed agnaparaan a kareenan.+ ז [Zayin] 12  Say mauges a too et manplaplano sumpad matunong;+Ingangayet to ray ngipen to ed sikato. 13  Balet sikatoy elekan nen Jehova,Ta amta To a sikatoy mangangga.+ ח [Heth] 14  Saray mauges et uuyosen da ray espada ra tan pipinaten da ray pana raPian itumba da imay nalalames tan mairap-bilay,Pian pateyen da iramay maptek so dalan da. 15  Balet say mismon puso ra so naduyok na espada ra;+Naputer iray pana ra. ט [Teth] 16  Magmaong ni daiset a walad matunongNen say daakan a walad dakel a mauges.+ 17  Ta saray taklay na mauges et naputer,Balet tulongan nen Jehova so matunong. י [Yod] 18  Amta nen Jehova so dadalanen na saray andiay pakabalawan,*Tan say tawir da et mansiansia ya anggad angga.+ 19  Ag-ira niiyan ed kababaingan diad panaon na desyang;Nawalaan iray daakan diad panaon na eras. כ [Kaph] 20  Balet saray mauges et naderal;+Saray kabusol nen Jehova et naandi a singa saray balibalin panagpastolan;Naandi ran singa asewek. ל [Lamed] 21  Say mauges et onuutang tan agmanbabayar,Balet say matunong et mabunlok* tan maiter.+ 22  Saramay benendisyonan na Dios et tawiren day dalin,Balet saramay insamba To et naandi.+ מ [Mem] 23  Igigiya* nen Jehova iray kupbang na sakey a too+Sano panliliketan To so dalan to.+ 24  Anggan sikatoy natumba et agnipasubsob,+Ta sikatoy susuportaan nen Jehova diad lima.*+ נ [Nun] 25  Nensaman et ugaw ak ni tan natan et matatken ak la,Balet anggapo ni anengneng kon matunong ya apaulyan,+Odino saray ananak to a mipapayabol na naakan.+ 26  Sikatoy naynay a manpapautang a mabulbulos,+Tan saray ananak to et mangawat na bendisyon. ס [Samekh] 27  Ipulisay moy kaugsan tan manggawa kay kamaongan,+Et manayam kad dalin diad andi-anggaan. 28  Ta aaroen nen Jehova so hustisya,Tan agto paulyanan iray matoor ed sikato.+ ע [Ayin] Nasalimbengan ira lawas;+Balet say kailalakan na saray mauges et naandi.+ 29  Saray matunong et tawiren day dalin,+Tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.+ פ [Pe] 30  Say sangi na matunong et manginanabang na karunongan,*Tan say itotongtong na dila to et hustisya.+ 31  Say ganggan na Dios to et walad puso to;+Ag-onkapuy iray sali to.+ צ [Tsade] 32  Babantayan na mauges so matunong,A manaanap na pankanawnawan napatey to. 33  Balet say matunong et agpaulyanan nen Jehova ed lima na mauges+Tan agto ipasen a nankasalanan sano sikatoy uukomen.+ ק [Qoph] 34  Manilalo kad si Jehova tan tumbok moy dalan to,Tan itandoro to ka tan tawiren moy dalin. Sano naderal so mauges,+ nanengneng mo itan.+ ר [Resh] 35  Anengneng koy toon maruksa tan maugesYa ombubulaslas a singa masalompapak a kiew diad dalin ya akataneman to.+ 36  Balet sikatoy biglan naandi tan anggapo la;+Inanap-anap ko, tan agla naromog.+ ש [Shin] 37  Imanom pa so toon andiay pakabalawan,*Tan agmo aalisan na mata so maptek,+Ta say pansumpalan na satan a too et kareenan.+ 38  Balet amin a makasalanan et naderal;Say pansumpalan na mauges a totoo et kadederal.+ ת [Taw] 39  Si Jehova so mangililiktar ed matunong;+Sikato so panag-amotan da diad panaon na gonigon.+ 40  Sikaray tulongan nen Jehova tan iliktar to ra.+ Iliktar to ra ed mauges tan isalba to ra,Lapud pasasalimbengan irad sikato.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “Agka onsyosyodot, ta pakasakitan mo labat itan.”
Literal, “iray agew na samay andiay pakabalawan.”
Odino “mangipapatnag na kaabigan.”
Odino “Pasesekderen.”
Odino “diad panamegley na lima To.”
Odino “mangibabalikas na karunongan diad makalnan boses.”
Odino “toon pansiasiansiaen toy integridad to.”