Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 12

Antoy Ilalo Tayo Nipaakar ed Saray Inaatey?

“Agyo pankelawan iya, lapud onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to tan ompaway ira.”

Juan 5:​28, 29

“Walay kioli na saray matunong tan saray agmatunong.”

Gawa 24:15

“Anengneng ko ray inaatey, saray ordinaryo tan saray prominente, ya akaalagey ed arap na trono, tan wala ray alukasan a lukot. Balet wala ni sananey a lukot ya alukasan; satan so lukot na bilay. Diad panamegley na saray akasulat ed saray lukot, saray inaatey et inukom unong ed saray gawa ra. Tan inter na dayat iray inaatey a wadtan, tan say patey tan say Lubok et inter da ray inaatey da, tan sansakey iran inukom unong ed saray gawa ra.”

Apocalipsis 20:12, 13