Salmo 36:1-12

  • Say mablin matoor a panangaro na Dios

    • Say mauges et ag-ontatakot ed Dios (1)

    • Say Dios, subol na bilay (9)

    • “Lapud liwawam et makakanengneng kami na liwawa” (9)

Parad direktor. Salmo nen David a lingkor nen Jehova. 36  Diad utel na pusoy mauges, say kasalanan et mitotongtong ed sikato;Anggapoy nanenengneng ton sengegan na itakot tod Dios.+   Ta alablabas so pangirarayew tod sarili to,Kanian agto nanengneng tan nabusol so lingo to.+   Saray ibabalikas na sangi to et makapasakit tan makapalikdo;Andian na pakatalos nipaakar ed panggaway maong.   Sikatoy manplaplano na makapasakit anggan walad dukolan to. Sikatoy walad dalan ya aliwan maabig;Agto ipupulisay so mauges.   O Jehova, say matoor a panangarom et anggad tawen,+Say katooran mo et anggad saray lurem.   Say inkatunong mo et singa atataragey a palandey;*+Saray panangukom mo et singa maawa-awang tan araralem a danum.+ Pansiasiansiaen mon mabilay* so too tan say ayep, O Jehova.+   Alay kablian na matoor a panangarom, O Dios!+ Diad silong na saray payak mo et pasasalimbengan iray anak na totoo.+   Oniinum tan napepenek ira ed dakdakel a bengatla* a walad abung mo,+Tan papainumen mo ra ed ilog na kamaongan mo.+   Walad sika so subol na bilay;+Lapud liwawam et makakanengneng kami na liwawa.+ 10  Itultuloy mo komon ya ipatnag so matoor a panangarom ed saramay makapikabat ed sika,+Tan say inkatunong mo ed samay maptek-impanpuso.+ 11  Agmo komon aabuloyan a gatin-gatinan ak na mapaatageyOdino pataynanen ak na mauges. 12  Saramay manggagaway mauges et atumtumba ra;Niparukol ira tan ag-ira makabangon.+

Paimanod leksab

Literal, “singa saray palandey na Dios.”
Odino “Isasalbam.”
Literal, “ed inkataba.”