Salmo 59:1-17

  • Say Dios, samper tan salimbengan

    • ‘Agmo kakasian iray traidor’ (5)

    • “Kansionen ko so nipaakar ed biskeg mo” (16)

Parad direktor; diad “Agka Manederal.” Salmo nen David. Miktam.* Sanen angibaki si Saul na lalakin manbantay ed abung nen David pian pateyen da.+ 59  O Dios ko, iliktar mo ak pa ed saramay mamubusol ed siak;+Iyagel mo ak ed saramay onsusumpad siak.+   Iliktar mo ak pa ed saramay manggagawa na mauges,Tan ilaban mo ak ed saray lalakin maruksa.*   Tatambangan da ak;*+Aatakien ak na saray mabibiskeg a lalakiBalet aliwan lapud nanrebelde ak odino nankasalanan ak,+ O Jehova.   Anggan anggapoy ginawak a mauges, nangganat tan namparaan ira ya onatakid siak. Bangon ka sano ontatawag ak tan nengneng moy nagagawad siak.   Ta sika, O Jehova a Dios na saray armada, sika so Dios na Israel.+ Liing ka pian usisaen moy amin a nasyon. Agmo kakasian so siopaman a traidor.+ (Selah)   Nilabilabi ran ompapawil;+Manngengem* iran singa aso+ tan siber-siber irad syudad.+   Nengneng moy ompapaway ed sangi ra;Saray bibil da et singa espada,+Ta kuan da: “Siopay ondedengel?”+   Balet elekan mo ra, O Jehova;+Balawen mo ray amin a nasyon.+   O Dios, sikay Biskeg ko, mantultuloy ak a manbantay parad sika;+Ta sika so maligen a salimbengan* ko.+ 10  Say Dios a mangipapatnag ed siak na matoor a panangaro et tulongan to ak;+Ipanengneng tod siak a natalo iray kalaban ko.+ 11  Agmo ra papateyen, pian agmakalingwan so totook. Diad panamegley na pakayarim et panakar-akar mo ra;Itumbam ira, O Jehova a samper mi.+ 12  Lapud mankakasalanan ira ed ibabaga ra,Naerel ira komon ed inkamapaatagey da,+Lapud sasalitaen dan panag-ayew tan panagpalikdo. 13  Panganggam ira lapud sanok mo;+Panganggam ira, pian naandi la ra;Ipaamtam ed sikara a say Dios so manuuley ed Jacob tan anggad saray sampot na dalin.+ (Selah) 14  Paulyan mo ran ompawil no labi;Paulyan mo ran manngengem* a singa aso tan mansiber-siber ed syudad.+ 15  Paulyan mo ran manakar-akar pian mananap na naakan;+ Agmo aabuloyan a napesel ira odino makaromog iray natuloyan da. 16  Balet siak, kansionen ko so nipaakar ed biskeg mo;+Diad kabuasan et malikeliket kon ipaamtay matoor a panangarom. Ta sika so maligen a salimbengan ko+Tan say pasen a nabatikan ko sano nagogonigon ak.+ 17  O Dios, say Biskeg ko, kansionan ta ka na panangidayew,*+Ta sika so maligen a salimbengan ko, say Dios a mangipapatnag ed siak na matoor a panangaro.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “napgaan ed dala.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “Mandangol.”
Odino “atagey tan maligen a pasen.”
Odino “mandangol.”
Odino “mantogtog tan mangansion ak parad sika.”