Onlad karga

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Trilyon ya Dolyar so Naupot ed Guerra

Pero panon kabili so talagan abalang?

 

Amtaen so Ebat

Manbasa na Biblia Online

Aralen iray kabiangan na Balon Mundo a Patalos​—Biblia ya mainomay ya basaen tan natalosan.

Manbasa na Biblia Online

Aralen iray kabiangan na Balon Mundo a Patalos​—Biblia ya mainomay ya basaen tan natalosan.

Nengnengen iray agano nin inyarum ya video, musika, artikulo, tan balita.

Antoy Balo?

Salien so Panag-aral na Biblia

Salien so libre ya interactive ya panag-aral na Biblia ya walay personal ya manbangat ed sika.

Man-request na Ombisita ed Sika

Pantongtongan so tepet mo nipaakar ed Biblia, odino amtaen ni kaaruman ya impormasyon nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova.

Onatendi ed Aral

Amtaen no anto ray nagagawad aral mi. Mananap na pantitipon o aral ya asingger ed sikayo.

Saray Tasi nen Jehova—Siopa Kami?

Nanduruma so lahi tan lenguahe mi, balet nankakasakey so gagala mi. Manuna ed amin, labay min dayewen si Jehova, say Dios ed Biblia tan Amalsa ed amin a bengatla. Gagawaen mi anggaay nayarian min aligen si Jesu-Kristo tan kagalangan mi so natawag ya Kristiano. Kada sakey ed sikami et regular ya ontutulong ed saray totoo ya naaralan so Biblia tan say Panarian na Dios. Tatasian odino ipapakabat mi si Jehova ya Dios tan say Panarian to, kanian say tawag ed sikami et Saray Tasi nen Jehova.

Nengnengen so website mi. Basaen so Biblia online. Mas amtaen so tungkol ed sikami tan no anto iray papanisiaan mi.

 

Pupulongan na duaran Tasi nen Jehova so laki ya walad alog.