Onlad karga

Saray Magasin ya Panag-bantayan tan Onliing!

Na-download iray base ed Biblia iran publikasyon mi ed masulok ya 200 lenguahe, kaiba lay sign language. Ipapanengneng na Panag-bantayan so koneksion na saray propesiyad Biblia ed nagagawad mundo natan. Papabiskegen to ray totoo panamegley na maong a balita na Panarian na Dios tan ipapaseseg toy pananisia ed Kristo Jesus. Nabasa ed Onliing! no panon tayon nasarag iray problema natan tan manmatalek ed sipan na Dios ya ondeen tan ondakep so mundo.

Manpili kay lenguahe. I-click so Anapen pian nanengneng iray magasin tan format ya available ed pinilim.

 

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

Setyembre 2023

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Nobyembre 6–Disyembre 10, 2023.

ONLIING!

Makaligtas Kasi so Planeta Tayo?—Walay Pag-asa

Napepeligro so planetan Dalin. Amtaen no anto lay nagagawa ed planeta tayo tan no akin ya segurado tayon walay solusyon.

VIEW

ONLIING!

ONLIING!

ONLIING!

ONLIING!

ONLIING!

SAY PANAG-BANTAYAN

SAY PANAG-BANTAYAN

SAY PANAG-BANTAYAN

SAY PANAG-BANTAYAN

SAY PANAG-BANTAYAN

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON