SAY PANAG-BANTAYAN No. 2 2019 | Kasin Walay Kana na Bilay?

Kasin akaeksperiensya kay graben problema kanian iisipen mo no wala ni kasi kana na bilay?

No Singa Agmo La Nasarag

Siansian walay kana na bilay anggano walay onsabin subok.

No Walay Kalamidad

Walay iiter na Biblia ya praktikal iran tulong pian nasarag moy epekto na kalamidad.

No Inatey so Inad-arom

Amtaen so limaran praktikal ya suhestion ya makatulong pian nasarag moy impatey na inad-arom.

No Agnanmatoor so Asawam

Dakel ed saray biktiman asawa so aligliwa ed ibabagay Biblia.

No Walay Graben Sakit Mo

Amtaen no antoy ginawa na arum nen walay graben sakit da.

No Pakaliknam et Agmo La Nasarag

Kasin asalim lay nanermen ya maong kanian inisip mon mas maong lay ompatey? Antoy makatulong ed sika?

No Akin ya WALAY Kana na Bilay

Anggano agnatatalosan na arum so mair-irap ya situasyon mo, iyaansakit ka na Dios tan labay to kan tulongan.

“Iyaansakit To Kayo”

Naligliwa tan napabiskeg ka na sarayan bersikulo ed Biblia.